Found: 227  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ำ :...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล เวชวงค์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนพยุหยาตราชลมารค = The Grand Royal Barge Procession / จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ; เนื้อหาแ...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2542.
เลขเรียกGT4078 .ธ34 2542,390.22 ธ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤษ์งาม ยามดี : ไขความลับกฤษ์ยามอันเป็นมงคล สู่โชคลาภวาสนา/ สมบัติ จำปาเงิน.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2549.
เลขเรียกBQ 4990.T5 ส254ฤ 2549,133.5 ส16ฤ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยง / รวบรวมโดย คณะทำงานโครงการคลังปัญญางานพัฒนาชาวเชา 53 ปี ; กองบรรณาธิการ: สุดาวดี เตชานัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 2555.
เลขเรียกDS570.K37 ก372 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย / บัวผัน สุพรรณยศ
ชื่อผู้แต่งบัวผัน สุพรรณยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2548.
เลขเรียกGR480 บ279ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านไทย / กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก644 2557,790.1 ก511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านไทย / สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก499 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ : กรณีศึกษาชุมชนเลียบคลองม...
ชื่อผู้แต่งนวมณฑ์ อุดมรัตน์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากิจกรรมนันทนาการเชิงวัฒนธรรมของชาวภูไทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว / พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมความรักชาติระหว่างโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐเ...
ชื่อผู้แต่งสุรธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดและบทบาทของพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูย ที่บ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ / ...
ชื่อผู้แต่งพรรณวดี ศรีขาว
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเต้นจะคึของลาหู่นะ (มูเซอดำ) กรณีศึกษา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / สุนิษา สุกิน ...
ชื่อผู้แต่งสุนิษา สุกิน
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านปิ่นแก้ว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภูษิดา ศิริปัญญา = Th...
ชื่อผู้แต่งภูษิดา ศิริปัญญา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี / ศิริรัตน์ แอดสกุล = The cross cultural m...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ แอดสกุล
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก306.845 ศ481ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงหนังบักตื้อคณะปะโมทัยรุ่งอีสาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี / นริศรา ศรีสุพล = Performance of...
ชื่อผู้แต่งนริศรา ศรีสุพล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา