Found: 227  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำกึ๊ดกำปากงานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ / อานันท์ กาญจนพันธุ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกDS588.M62 ถ2 2558,306.095936 ก549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขมุ / รวบรวมโดย คณะทำงานโครงการคลังปัญญางานพัฒนาชาวเชา 53 ปี ; กองบรรณาธิการ สุดาวดี เตชานันท์ ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :bกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 2555.
เลขเรียกDS570.K4 ข237 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ / สุพรรษา อติประเสริฐกุล = ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา อติประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียกDS563.5 ม55 2553,959.3 ม565ค 16/2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประเพณีทำขวัญและแหล่ต่างๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, [2541?] [1998?]
เลขเรียกDS568 ค695 2541?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวใต้ขอนแก่น 2553 / สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกDS588.S6 ช527 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวใต้ขอนแก่น 2555 / สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น, 2555.
เลขเรียกDS588.S6 ช527 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวใต้ขอนแก่น 2556 / สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น, 2556.
เลขเรียกDS588.S6 ช527 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวใต้ขอนแก่น 2557 / สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกDS588.S6 ช527 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตชาวไทยสมัยก่อน / ของ เสฐียรโกเศศ
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน พระยา 2431-2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2521, [1978]
เลขเรียกDS568 อ197ช 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตชาวไทยสมัยก่อน / โดย เสฐียรโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.
พิมพลักษณ์พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2510.
เลขเรียกDS568 .อ33 2510,390.09593 อ197ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทยในผ้าทอ / จัดทำโดย, สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2558?], [2015?]
เลขเรียกNK8878.7 ช583 2558?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดเก่า (50-200 ปี) / อุดม เชยกีวงศ์ : เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2552.
เลขเรียกHF5475.ท9 อ722 2552,381.1 อ73ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นตำนานลูกหลานจีนในสยาม / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
ชื่อผู้แต่งกิตติ โล่ห์เพชรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2554.
เลขเรียกDS 570 .C5 ก34 2554,951 ก672ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา