Found: 3,394  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล : บทสังเคราะห์ประสบการณ์จากผู้นำท้องถิ่นในภาคตะวันอ...
ชื่อผู้แต่งศุทธิกานต์ มีจั่น
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ศ71,307.14 ศ73น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
3,377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น / เสรี พงศ์พิศ.
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2551.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส74 2551,307.14 ส57น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3,378
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดแนวปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น / เสรี พงศ์พิศ. [text]
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส74 2552,307.14 ส57น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
3,379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดล่าง ในเขตเมืองเก่าลพบุรี / กิตต...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ ล้ออุทัย
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,380
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวความคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว / ชิดชนก สืบปรุ = LA...
ชื่อผู้แต่งชิดชนก สืบปรุ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก / พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ = Guidelines for tourism deve...
ชื่อผู้แต่งพงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูภูมิทัศน์วนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม / ภรยมล ศรีสาผา = Landscape develo...
ชื่อผู้แต่งภรยมล ศรีสาผา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่งที่พักบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่โฮมสเตย์มาตรฐานไทย / มนกันต์ ถิ่นนคร = ...
ชื่อผู้แต่งมนกันต์ ถิ่นนคร
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,384
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน SCG [จุลสาร] = SCG Sustainable development guidelines / Siam Cem...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SCG, 2551.
เลขเรียกHC น85 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3,385
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ : รายงานฉบับสมบูรณ์การศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกG155.T5K8 ผ8 2550,338.4791 ผ715จ 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3,386
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการความเชื่อมโยงระหว่างวิถีดำเนินชีวิตกับที่อยู่อาศัยและการใช้ทรัพยากรในเมือง : บทวิเคราะห์เพื่...
ชื่อผู้แต่งวีระ สัจกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,387
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน = Biological way of life for sustainable development / การ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กฟผ., 2547.
เลขเรียกHC445 ค961 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3,388
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียกHC445.Z9E5 ค962 ล.1-2 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3,389
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่สอง : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา