Found: 291  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาของพนักงานฝ่ายช่างบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด / พัชราภรณ์ ภูสีฤทธิ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ ภูสีฤทธิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาประจำสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในเขตกรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งธัชชัย ควรเดชะคุปต์, 2527-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเครียดในงาน การเผชิญปัญหา และความเหนื่อยหน่ายในงานของผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานสงเคราะห์ของรัฐ...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา เล็กสมบูรณ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเครียดในงานของพยาบาลประจำการและรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =...
ชื่อผู้แต่งศิริพร วิญญรัตน์
เลขเรียกW4 ศ463ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉีกคัมภีร์นักบริหาร / โจ โอเวน ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร.
ชื่อผู้แต่งโอเวน, โจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2547.
เลขเรียกHD31 .อ95 2547,658 อ987ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการใช้อารมณ์ขันเพื่อการจัดการสถานการณ์ตึงเครียดในหอผู้ป่วย / นิตยา พ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา พ่วงดี
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์หลังเผชิญภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัย...
ชื่อผู้แต่งพิชญา จันทร์บำรุง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น / เทพสิรินทร์ มากบุญศรี = Efficacy of parent man...
ชื่อผู้แต่งเทพสิรินทร์ มากบุญศรี
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหว...
ชื่อผู้แต่งมนทิรา ปรีชา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิด ต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้า /...
ชื่อผู้แต่งรุ่งลลิดา หลวงเทพ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์เพื่อลดความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย...
ชื่อผู้แต่งชนิตา พรหมทองดี
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดโดยการคิดแบบอริยสัจสี่และการบริหารร่างกายแบบโยคะ ต่อพฤติกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
เลขเรียกW4 ก855ผ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการกับการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้...
ชื่อผู้แต่งโสภา ตั้งทีฆกูล
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย-จิตแบบชี่กง ต่อความเครียดและระดับคอร์ติซอลในผู้ป่วย...
ชื่อผู้แต่งกรกฎ สุวรรณอัคระเดชา
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา