Found: 3,122  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-พ.ศ.2555)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การวิจัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 / บรรณา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค, 2559
เลขเรียกวจ RA395.A5.T5 ผ932,WA108 ผ8 2559,613 ผ932 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3,110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554 / โดย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 / โดย คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียกRA 410.55 .T5 ผ75 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 256...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, [2558?]
เลขเรียกHD30.28 ผ932 2558?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3,113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก พ.ศ. 255...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557.
เลขเรียกHQ784.S45 ผ931 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3,114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพลนนิ่ง... การเรียนรู้จากประสบการณ์ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
ชื่อผู้แต่งธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกHD30.28 ธ-พ 2556,338.9593 ธ17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3,115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551.
เลขเรียก338.642 คผ961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ไทย-จีน โดยเน...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, 2555, [2012]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3,119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมวิจัยหลักตามแผนกลยุทธ์ ปี 2549 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549
เลขเรียกQ180.A1 ก-ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3,120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใหม่แห่งนวัตกรรม = The new age of innovation / C.K. Prahalad, M.S. Krishnan ; แปลและเรียบเรียง,...
ชื่อผู้แต่งPrahalad, C.k.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2552]
เลขเรียกHD30.28 P73 2552,658.4012 พ424ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา