Found: 1,813  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,801
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ / สำนักส่งเสริม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2559?], [2016?]
เลขเรียกQA76.758 ค695 2559?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,802
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติสำหรับสร้างความสามารถตามรอยความต้องการ / ยุรนันท์ โพธิ์ปั้น = System to a...
ชื่อผู้แต่งยุรนันท์ โพธิ์ปั้น
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,803
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสนับสนุนการปรับปรุงความสามารถกลุ่มกระบวนการฝึกอบรมขององค์กรตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ โพธิสิทธิ์, 2524-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,804
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการเลือกกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยูสเคส / มณฑวรรณ แรงกล้า = A test case selection fr...
ชื่อผู้แต่งมณฑวรรณ แรงกล้า
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,805
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมความต้องการ = Requirement engineering / สุชาดา รัตนคงเนตร
ชื่อผู้แต่งสุชาดา รัตนคงเนตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
เลขเรียกTA168 ส759 2558,005.1 ส759ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
1,806
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมความรู้สำหรับความเข้าใจโปรแกรมอัตโนมัติ : รายงาน / ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์, พิศักดิ์ คุรุเสถียร
ชื่อผู้แต่งญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,807
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software Engineering / Roger S. Pressman ; แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร. พรฤดี เน...
ชื่อผู้แต่งเพรสแมน, โรเจอร์ เอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2549.
เลขเรียกQA76.758 พ74,005.1 ส224ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
1,808
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ กิตติ ภั...
ชื่อผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพีแอนด์คอนซัลท์, 2557.
เลขเรียก005.1 ก672ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนครพนม
1,809
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น / วิทยา สุคตบวร
ชื่อผู้แต่งวิทยา สุคตบวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกQA76.758 ว582,005.1 ว34ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
1,811
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ และบทบาทใหม่เชิงรุกของ SIPA ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซิฟต์แวร์แห่งชาติ, 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,812
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Fundamentals of software engineering / น้ำฝน อัศวเมฆิน
ชื่อผู้แต่งน้ำฝน อัศวเมฆิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกQA76.758 น525,005.1 น525ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
1,813
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Fundamentals of software engineering / น้ำฝน อัศวเมฆิน
ชื่อผู้แต่งน้ำฝน อัศวเมฆิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2560
เลขเรียกQA76.758 น-ห 2560,005.1 น525ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา