Found: 1,716  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,651
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาครอบครัวกับความขัดแย้งระหว่าง "งาน" กับ "ครอบครัว" ในสังคมโลกาภิวัตน์ / สุพจน์ เด่นดวง และนาถฤ...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ เด่นดวง
เลขเรียกHQ743 ส74 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,652
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา / จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา ม...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา 2548 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกHN 700.592 .S61 ก27 2548,303.609593 ก525ป 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1,653
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาทางสังคมและสุขภาพอนามัยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะการเจ็บป่วยของกรรมกรก่อสร้างในเขตกรุงเท...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ เอมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1,655
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสังคม / สุพัตรา สุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา สุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2543.
เลขเรียกHN13 ส831 2543,301.1 ส46ป 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสังคมและความวิตกกังวลในอาชญนิยายร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย / กานต์ธิตา ขยันการนาวี = So...
ชื่อผู้แต่งกานต์ธิตา ขยันการนาวี
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ / ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกHD7260.62 .จ75,WA20.5 ป525 2539,331 จ684ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย : การศึกษาเชิงคุณภาพ / ศิริพร จิรวัฒน์กุล : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกHD6954.T5 ป525ก,W20.5 ศ463ป 2541,362.1 ป113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสังคมไทย = Thai social problems / โกศล วงศ์สวรรค์, สถิต วงศ์สวรรค์.
ชื่อผู้แต่งโกศล วงศ์สวรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1997), 2543.
เลขเรียกHN700.55.A8 ก96 2543,361.1 ก961ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
1,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาพิเศษ "สังคมวิปริต วปอ. - แก้ได้ " / ประสพ รัตนากร
ชื่อผู้แต่งประสพ รัตนากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมม์, 2552.
เลขเรียกHM251 ป393ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝิ่นสู่เฮโรอีน : วิกฤตการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาลูกโซ่ในสังคมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง : รายงานวิจัย / สารณ...
ชื่อผู้แต่งสารณีย์ ไทยานันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2539.
เลขเรียก362.2938 ส668ฝ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤตชายแดนใต้ในสายตาของอุสตาซ / อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิอีย์ ดินอะ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิอีย์ ดินอะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกDS588.ต8 อ63,303.62 อ544ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤติคอร์รัปชั่นไทย / บัณฑิต นิจถาวร
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต นิจถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค, 2560
เลขเรียกJQ1745.A55C6 บ214 2560,364.1323 บ63ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
1,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา 57 กัณฑ์ / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556.
เลขเรียกBQ5345 พ349พ 2556,294.34 พ349พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา