Found: 865  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
841
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกสัมผัสและคำแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสัมผัสในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / กัณฑิมา ร...
ชื่อผู้แต่งกัณฑิมา รักวงษ์วาน
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
842
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกเสียงและคำแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / สิริวิมล ศุ...
ชื่อผู้แต่งสิริวิมล ศุกรศร
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
843
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมมูลภาพในการแปลคำกริยา "ไป" และ "มา" ในภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวรรณกรรมนวนิยายแปล / ชาฎ...
ชื่อผู้แต่งชาฎินี มณีนาวาชัย
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
844
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างคุณค่าเชิงสัญญะผ่านกลวิธีทางภาษาในนิตยสารประเภทอาหาร = The construction of sign value by mea...
ชื่อผู้แต่งวิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
845
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ สำนวน และลำดับของคำในภาษาไทย สมัยรัตนโกสินทร์ / วัลยา วิมุกตะลพ
ชื่อผู้แต่งวัลยา วิมุกตะลพ
พิมพลักษณ์2513.
เลขเรียก495.918 ว 398 ก 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
846
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อโต้แย้งเรื่องการแสดงให้เห็นได้ของปฏิสัจนิยมทางอรรถศาสตร์ / รัชพล ธรรมวัฒนะ = THE MANIFESTATION AR...
ชื่อผู้แต่งรัชพล ธรรมวัฒนะ, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
847
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังคำ / จัดทำโดย นววรรณ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553, [2010]
เลขเรียกPL4162 น311ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
848
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของคำว่า ณฝ{u1EE3}c 'ได้' ในภาษาเวียดนาม : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน / โสรัจ เรืองมณี...
ชื่อผู้แต่งโสรัจ เรืองมณี
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
849
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายในภาษา / สุวรรณา งามเหลือ
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา งามเหลือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบริการสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2555.
เลขเรียกPL4162 ส873ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
850
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบเขียน ภาษาเขมรถิ่นไทย อักษรไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.
เลขเรียกPL4324 ค695 2556,495.932 ค695
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
851
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อที่ไม่มีสิ่งรองรับในทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก้ / ไพลิน ปิ่นสำอางค์ = Empty names in the Fregean the...
ชื่อผู้แต่งไพลิน ปิ่นสำอางค์, 2525-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
852
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีปริจเฉท "นะ" ในบทสนทนาแบบกันเองภาษาไทยกรุงเทพฯ / ปัทมา วสวานนท์ = Discourse marker "NA" in Ban...
ชื่อผู้แต่งปัทมา วสวานนท์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
853
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพหุหน้าที่ของคำว่า "จะ" ในภาษาไทย / อภิญญา สร้อยธุหร่ำ = The polyfunctionality of ca? in Thai / Api...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา สร้อยธุหร่ำ
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกPL4175.M63 อ46 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
854
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์และการผสานกันทางไวยากรณ์ในเรื่องเล่าของเด็กไทย / สุธาสินี ปิยพ...
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี ปิยพสุนทรา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
855
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของคำว่า “บน” ในภาษาไทย : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน = Development of the word /bon/ in ...
ชื่อผู้แต่งภคภต เทียมทัน, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา