Found: 435  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
421
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559.
เลขเรียก338.17318 ร157
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
422
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ, 2559, [2016]
เลขเรียกHD9066.T5 ร158 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
423
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย = Thailand standards for rice / กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าระหว่างประเทศ, 2560
เลขเรียกSB191.R5 ก-ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
424
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการกรณีศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดีเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ชาวน...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ สาคะรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว, 2549.
เลขเรียกSB191.R5 ส852ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
425
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ชื่อผู้แต่งอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2559.
เลขเรียกHN700.55.ก8 อ44 2560,307.72 อ44ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
426
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมข้าวไท / ทองแถม นาถจำนง เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งทองแถม นาถจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559
เลขเรียกGT5899.R5 ท5ว 2559,641.3318 ท192ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
427
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร / ธนชาติ ธรรมโชติ = The process on the...
ชื่อผู้แต่งธนชาติ ธรรมโชติ
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
428
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ : ข้าวดีเพื่อพ่อ / บรรณาธิการ, เบญจวรรณ วงศ์คำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2554.
เลขเรียกSB191.R5 ส299 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
429
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารอัลสิโลพาธิคจากวัชพืชไทย : รายงานวิจัย = Allelopathic substances from Thai weeds / อุดม ก๊กผล, ...
ชื่อผู้แต่งอุดม ก๊กผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก572 อ785ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
430
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนี้ชาวนา : เดิมพันการสูญเสียที่ดิน / บรรณาธิการ, พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน (Local Act), 2557.
เลขเรียกHD1440.T5 ห159,305.555 ห153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
431
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถกรรมในวัฒนธรรมข้าว = Crafts in the rice culture / [จัดทำโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, [2558?]
เลขเรียกTT145 ห459 [2558?],390.09593 ศ415ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
432
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพราะเธอ คือชาวนา : โอกาสและความหวังการหลุดพ้นกับดักหนี้ของชาวนา / บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิชีวิตไท (Local Act), 2562.
เลขเรียกHD1440.T5 พ913,305.555 พ572 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
433
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี / บรรณาธิการ สมทรง โชติชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559
เลขเรียกSB191.R5 อ884,ส.ร. 633.18 ก271อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
434
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและแบบอย่างการทำนา : ข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่ ได้เกินแสน/ บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2557.
เลขเรียกSB 191.R5 อ221น 2557,633.18 ข461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
435
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไรซ์เบอร์รี่ : ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ พลิกชีวิตชาวนาไทย / กองบรรณาธิการการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557.
เลขเรียกSB191.R5 ร951,633.18 ก346ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา