Found: 4,646  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4,562
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐกับสังคมในซาอุดิอาระเบีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศราวุฒิ อารีย์
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ อารีย์ ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,563
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยบทบาทของผู้นำศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเขา เผ่ามูเซอแดง : ศึกษาเฉพาะกรณี...
ชื่อผู้แต่งโสฬส ศิริไสย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
เลขเรียกDS570.ม7 ส96,303.482 ส993ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4,564
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศาสนา ประจำปี ... / โดย กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--]-
เลขเรียก354.593 ศธ04ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,565
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมจารีตประเพณี ความเชื่อ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่มีผลต่อการเกื้อกูลกันในชุมชนแขวง...
ชื่อผู้แต่งวงศกร เพิ่มผล ผู้วิจัย
เลขเรียก390.09593 ว121ร 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,566
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้แบบเป็ด เก่งแบบปราชญ์ 2 / ภากร กัทชลี
ชื่อผู้แต่งภากร กัทชลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิดดี, 2556.
เลขเรียกGR312 ภ411ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4,567
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยธรรมคำกลอน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์[สุราษฏร์ธานี] : สวนโมกขพลาราม, 2540, [1994]
เลขเรียกBQ5805.T5 พ831ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4,568
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม / ผู้แต่ง เค็นเน็ธ จี ซีสค์ ; ผู...
ชื่อผู้แต่งซิสค์, เค็นเน็ธ จี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2552.
เลขเรียกR605 .ซ66 2552,WZ 80.5.H6 ซ331ล 2552,610.934 ซ32ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4,569
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา / อมรา พงศาพิชญ์
ชื่อผู้แต่งอมรา พงศาพิชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกGN27 อ293 2534,301.29593 อ293ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4,570
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ / พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
ชื่อผู้แต่งพัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียกNA4590 พ-ว 2560,294.3435 พ65ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4,571
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดประจำรัชกาล / อรณี แน่นหนา เรียบเรียง ; เสรี ตันศรีสวัสดิ์ ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งอรณี แน่นหนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2548.
เลขเรียกBQ6337.B3 อ45 2548,294.335 อ17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4,572
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิกฤตพุทธศาสนา / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2542.
เลขเรียกBQ4570.ส6 ม65 2542,294.3 ป384ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4,573
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย / วรเดช อมรวรพิพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
เลขเรียกBL80.2 ว577,200 ว73ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4,574
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย : พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ วรเดช อมรวรพิพัฒน์...[และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกBL48 ว 2560,210 ว578ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา