Found: 901  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
886
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมโนทัศน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา / จีรวรรณ สร้อยน้ำ = Political participation ...
ชื่อผู้แต่งจีรวรรณ สร้อยน้ำ
พิมพลักษณ์2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
887
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาคน 2547 : เสรีภาพทางวัฒนธรรมในโลกแห่งความหลากหลายวันนี้ / ซากิโกะ ฟูกุดะ-ฟาร์
พิมพลักษณ์นิวยอร์ค : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี), 2004.
เลขเรียกHD 72 H88 2004,HD72 H918 2002,331.11 Hu918
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
888
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมาธิการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
889
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวงศาวิทยาปรัชญาการเมืองว่าด้วยการต่อต้านฉันทามติ / ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย ; นิติ ภวัครพันธุ์, บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งชญาน์ทัต ศุภชลาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJC328.2 ช112ว 2554,320.11 ช13ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
890
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทกรรม "ชาวบ้าน" กับการจำกัดตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง / จารุวรรณ แก้วมะโน = "Chaoban" : Disc...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ แก้วมะโน
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
891
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวุฒิสภากับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และความรู้ในวงงานรัฐสภา / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
เลขเรียกJQ1747 ว872,342.593 ว43 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
892
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อออนไลน์กับการสื่อสารทางการเมืองของเยาวชนไทย / พิมลพรรณ ไชยนันท์ = Online media and political co...
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ ไชยนันท์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
893
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน = Aesthetics and peoples''s politics / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกJQ1749.A15 ช9ส 2558,323.042 ช892ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
895
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีนอินโดนีเซีย ค.ศ. 1942-1966 / ธิยารัช พูนพิพัฒน์ = Indonesian...
ชื่อผู้แต่งธิยารัช พูนพิพัฒน์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
896
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินเตอร์เน็ตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / วราวุธ แสงอร่าม = Internet a...
ชื่อผู้แต่งวราวุธ แสงอร่าม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
897
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559 / ถวิลวดี บุรีกุล [และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกJQ1418 ถ282,320.9599 ก831ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
898
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียรพูดความจริงในวัยสนธยาแห่งชีวิต : คำพูดและข้อเขียนเมื่อ ส. ศิวรักษ์ อายุครบค่อนศตวรรษ / ส. ศิว...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2552.
เลขเรียกPL4209.5.ส75 พ83 2552,089.95911 ส113พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
899
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงจากปัญญาชนสยามวัย 77 : คำพูดและข้อเขียนเมื่อ ส. ศิวรักษ์ อายุเกินค่อนศตวรรษ / สุลักษณ์ ศิวรัก...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2553.
เลขเรียกAC159.ส72 ส76,089.9591 ส11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
900
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ความเป็นไทยกับการเข้าร่วมสงครามเกาหลี / เกษราภรณ์ หาญแกล้ว =The idea of ...
ชื่อผู้แต่งเกษราภรณ์ หาญแกล้ว, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา