Found: 63  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย = End of life care improving care of the dying / บรรณาธิการ, ประเสริฐ เลิศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2550, [2007]
เลขเรียกWB310 ก451 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตายดี : มุมมองจากผู้สูงอายุไทยพุทธ / จินต์จุฑา รอดพาล = Good death : perspectives from thai budd...
ชื่อผู้แต่งจินต์จุฑา รอดพาล
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก362.175 จ477ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินมาใช้ทำให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ปฏิบัต...
ชื่อผู้แต่งปรัชญา แช่มช้อย
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย : บทบาทพยาบาลวิชาชีพ / สุกัญญา ประจุศิลป์ ; ศักดา ประจุศิลป บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ประจุศิลป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ซี.แอนด์.พี. พริ้นติ้ง อินเตอร์เทรด, 2545.
เลขเรียกRT86.3 ส739ก 2545,WY128 ส739ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (Living Will) กับ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) / สำนักงา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียกWB310 ค5 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต = Living will / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2559, [2016]
เลขเรียกWB310 ค181 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตายอย่างมีศักดิ์ศรี : มาตรา 10 ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2548
เลขเรียกR726 ต64 2548,W85.5 ต341 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางออกเชิงระบบกรณีคนไข้ฟ้องหมอ / [บรรณาธิการ อารยา ชูผกา]
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2551.
เลขเรียกR727.45 ท375,W44.JT3 ท375 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมผู้ป่วยฟ้องร้องแพทย์ : คำตอบและบทเรียนอันเจ็บปวดจากชีวิตจริง / สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ เรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งสุกรานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2542.
เลขเรียกRA965.6 ส73,W84.3 ส72ท 2542,610.733 ส72ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกข์จากโรงพยาบาล : ประสบการณ์จริงของผู้ป่วยที่ไม่ควรมองข้าม / สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2542.
เลขเรียกRA965.6 ส72,W85 ส7ท 2542,610.733 ส72ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / พรวิไล คารร...
ชื่อผู้แต่งพรวิไล คารร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560
เลขเรียกHB1321 ก-ส 2560,WB310 ก6ร 2560,616.078 พ279ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิผู้ป่วย / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2537.
เลขเรียกW85 ว574ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลและแพทย์ในภาคใต้ของประเทศไทย = Patients' rights perceived by nurses...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี เกื้อก่อพรม
เลขเรียกW4 ก412ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา