Found: 7,640  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
7,621
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและทิศทางการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข / วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.), 2550.
เลขเรียกWY20 ว849น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7,622
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร / จุฑารัตน์ ภัทรเกษว...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,623
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมประเมินตนเองของโรงเรียนเพื่อนเด็ก. เล่มที่ 2 / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
เลขเรียกLB2805 นว927 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7,624
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน / จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียกHD2769.2.ท9 ข64 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7,625
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดโปรแกรมพลศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์ = GUIDELINES...
ชื่อผู้แต่งณัฐศริยา จักรสมศักดิ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,627
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข / กมลพรรณ เอกณรงค์ = APPROACH T...
ชื่อผู้แต่งกมลพรรณ เอกณรงค์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,628
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลา...
ชื่อผู้แต่งสีมาลา ลียงวา
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,630
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางดำเนินงานโรงเรียนเพื่อนเด็ก. เล่มที่ 1 / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
เลขเรียกLB2805 น927 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7,631
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบตรวจสอบรายการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อเด็ก. เล่มที่ 6 / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
เลขเรียกLB2805 บ891 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7,632
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนผังส่วนราชการของรัฐบาลไทย = Thai government organization charts / สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524.
เลขเรียกJF1521 ส181ผ 2524,อ 350.1 บ63ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
7,633
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการ / ณัฐา โอวาททัศนีย์ = Cooperative program with cust...
ชื่อผู้แต่งณัฐา โอวาททัศนีย์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,634
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการผู้นำและการบริหารเครือข่ายโพทะเลร่วมใจพัฒนา กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร : รายงานวิจัยเพื่...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทร์เชื้อ ผู้วิจัย
เลขเรียก307.14 ส255ค 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7,635
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จัดหวัดภาคใต้ ปีงบป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
เลขเรียกLC2605 ม-ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา