Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทักษะการเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิจัยแบบผสมวิธี / ณัฐดนัย...
ชื่อผู้แต่งณัฐดนัย ประภัสโรทัย
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและทดสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย : การวิจัยแบบผสมวิธี...
ชื่อผู้แต่งศิวะพร ภู่พันธ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสม ที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล / สุชาติ ประสิท...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558, [2015]
เลขเรียกQ180.55.P7 ส761ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโ...
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ ฟูมี
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและกระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามาร...
ชื่อผู้แต่งเสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม / สิริวรรณ...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ มีรอด
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา