Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้คนที่หลากหลายในการสื่อสาร : เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ / ผู้เขียน กาญจนา แก้วเทพ, นันทกา สุธรรมประ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียกP90 ก425ผ 2554,302.2 ก23ผ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปจากการเสวนาเรื่องผลกระทบของวีดีโอเกมส์ต่อเด็ก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาเรื่องผลกระทบของวีดีโอเกมส์ต่อเด็ก (2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกHQ784.M3 ก528ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา : เอกสารการสอน / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
เลขเรียกLB1043.2.T5 สอ736 ล.1-2 2539,371.3 ม19ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา = Instructional media for secondary education / ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ... [และค...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียกLB1043.2.T5 สอ736 ล.1-2 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตร "สื่อกับเด็ก" = Media and children / โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์ในเรื่องสิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHQ784.M3 ห323 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา สื่อการสอนระดับประถมศึกษา = Instructional Media of Elementary Education / สาขา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาการศึกษา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียกLB1043.2.T5 ส736 ล.1-2 2540,371.3 ม747อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537
เลขเรียกLB1043.2.T5 สอ736 ล.2 2537,371.3 ม692อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา