Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMultimethod research, causal mechanisms, and case studies : an integrated approach / Gary Goertz.
ชื่อผู้แต่งGoertz, Gary Author.
เลขเรียกH 62 G553m 2017,G957M 2017
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQualitative comparative analysis in mixed methods research and evaluation / Leila C. Kahwati, RTI In...
ชื่อผู้แต่งKane, Heather l. Author.
เลขเรียก001.42 K12Q
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องResearch methods in practice : strategies for description and causation / Dahlia K. Remler, Gregg ...
ชื่อผู้แต่งRemler, Dahlia k.
พิมพลักษณ์Thousand Oaks, CA : SAGE, c2015.
เลขเรียกLB2369 R4 2015,E 001.42 R388R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUsing mixed-methods approaches to study intersectionality in higher education / Kimberly A. Griffin...
พิมพลักษณ์San Francisco : Jossey-Bass, 2011.
เลขเรียก378.0072 Us85 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเค...
ชื่อผู้แต่งพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาดแรงจูงใจ : การวิจัยแบบผสมวิธี / สุกิ...
ชื่อผู้แต่งสุกิจ ทวีศักดิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์งานอีเว้นท์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายและหญิง กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์สนิท
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 = Mixed methods : paradigm of research for t...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกH62.A5 ส-ก 2560,001.42 ส616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาผลกระทบของการเลื่อนวิทยฐานะที่มีต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรม...
ชื่อผู้แต่งอัฐพล อินต๊ะเสนา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การยอมรับและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูหลังการประเมินความรู้ครูของกระทรวงศึกษาธิการ / ฑ...
ชื่อผู้แต่งฑิตยา สิทธิโสภาสกุล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเชื่ออำนาจในตน การรับรู้ความสามารถของตน และการเห็นคุณค่าในตนเองของครูตามโมเดลวงจรวิช...
ชื่อผู้แต่งวไลกรณ์ แก้วคำ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลของการเลือกหนังสือเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม / ว่าที่ร...
ชื่อผู้แต่งสาณุรักษ์ ฟ่องวาริน
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาตามทัศนะของนักเรียน : การวิจัยแบบผสมวิธี / วชิรวิทย์ ยางไชย = An...
ชื่อผู้แต่งวชิรวิทย์ ยางไชย
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์มุมมองของครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กต่างด้าวในโรงเรียน : การวิจัยเชิงผสม / รัตนพงศ์ ...
ชื่อผู้แต่งรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา