Found: 3,468  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,452
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปลักษณ์ที่นักการเมืองไทยใช้ : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร์ / รัชนีย์ญา กลิ...
ชื่อผู้แต่งรัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,453
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งภาษา 50 ล้าน / บัณฑิต อึ้งรังษี, แมรี่ อึ้งรังษี
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : รังษีอินเตอร์เทรด, 2556.
เลขเรียกPE1460 .บ63 2556,410 บ259ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3,454
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากภาคสนาม / อาจารย์เฒ่า
ชื่อผู้แต่งอาจารย์เฒ่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกP51 อ599ร 2551,92 ธ668อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
3,455
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชาทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2209621 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 / โดย วิโรจน์ อรุณมานะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPL4163 ว712อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3,456
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1421 330 ภาษาศาสตร์และการสื่อภาษา = Linguistics and language use / เสาวนี...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3,457
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาศาสตร์สำหรับครู / ปุณย์จรีย์ สรสีสม
ชื่อผู้แต่งปุณย์จรีย์ สรสีสม
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง, 2561.
เลขเรียกP121 ป661อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3,458
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนา = Natural language processing / ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สจธ., 2534
เลขเรียกQA76.9.N38 ส-อ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3,459
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการรวมบทความภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
เลขเรียกP121 อ884 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3,460
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 2 / โครงการเครือข่ายญี...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 2 : 2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกDS802 ก482 2551,327.593052 ก27อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3,461
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแชทบอทขนมไทย / มินตร์ธาฎา พรมสุทธิพันธ์, สุชานันท์ วงศ์อดุลวิทย์
ชื่อผู้แต่งมินตร์ธาฎา พรมสุทธิพันธ์, ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,462
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดพื้นฐานด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ = Fundamental concepts of pragmatics / ทรงธรรม อินทจักร
ชื่อผู้แต่งทรงธรรม อินทจักร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เลขเรียกP95.55 ท-น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3,463
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดเรื่อง "บุญคุณ" กับวัจนกรรม 3 ชนิดในสังคมไทย / ชาญวิทย์ เยาวฤทธา = The concept of "Bunkhun" a...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เยาวฤทธา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,464
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้ โดยใช้ศัพท์เป็นเกณฑ์ / วรรณพร ทองมาก = The linguistic bo...
ชื่อผู้แต่งวรรณพร ทองมาก
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,465
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบลักษณ์ภาษา / ปราณี กุลละวณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปราณี กุลละวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกP 204 ป445บ 2543,410 ป17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา