Found: 753  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
736
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักสัมภาษณ์...มืออาชีพ / มนทิรา.
ชื่อผู้แต่งมนทิรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามสี, 2547.
เลขเรียกPN171.I66 ม33,158.39 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
737
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิงไทย:การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งประไพพรรณ พึ่งฉิม, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
738
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุ่ม ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมช...
ชื่อผู้แต่งรัชนี อุทัยพันธ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
740
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน = English for job interview / เศรษฐวิทย์
ชื่อผู้แต่งเศรษฐวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2558
เลขเรียกPE1065 ศ-ภ 2558,428.24 ศ866ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
741
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในช่วง พ.ศ. 2554-2564 / อนุชิตร แท้...
ชื่อผู้แต่งอนุชิตร แท้สูงเนิน
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
742
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนลูกให้รู้จักรักโลก / สุจินต์ จันทร์นวล
ชื่อผู้แต่งสุจินต์ จันทร์นวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกBJ1668.ท9 ส72,158 ส755ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
744
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมอก : 10 ชาวไทยผู้เป็นกำลังใจให้กับชาติ / ทรงกลด บางยี่ขัน.
ชื่อผู้แต่งทรงกลด บางยี่ขัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2551.
เลขเรียกCT203.T5 ท45 2551,920.0593 ท124ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
745
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน = Applying and interviewing for job/ วรารัตน์ สุขขี.
ชื่อผู้แต่งวรารัตน์ สุขขี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2546.
เลขเรียกPE 1112 ว322อ 2546,428 ภ282 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
746
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจริยะหงายเก๋ง = How to ace the brainteaser interview / John Kador ; ผู้เรียบเรียง พูนลาภ อุทัยเล...
ชื่อผู้แต่งเคเดอร์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2554.
เลขเรียกBF637.I5 ค73,153.93 ก24อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
747
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียน Resume ภาษาอังกฤษพิชิตงาน = Resume writing guide for get jobs / ณฐากร สิรินานุวัติ
ชื่อผู้แต่งณฐากร สิรินานุวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Now, 2558.
เลขเรียกPE1115 ณ119,651.75 ณ132ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
748
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับ English พิชิตงาน = Job Hunting / LiveABC ; วริษา อัสวรัตน์ แปล
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556
เลขเรียกPE1131 ล982ค 2556,428.249591 ล96ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
749
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ = How to interview / โดย ดี. แม็คเคนซี เดวีย์ และพี. แม็คโดนัลด์ ; แปลและเรียบเร...
ชื่อผู้แต่งเดวี่, ดี แม็คเคนซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2534.
เลขเรียกHF5549.5.I6 ด899 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
750
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ competency / กฤติน กลเพ็ง, เขียน.
ชื่อผู้แต่งกฤติน กลเพ็ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกHF5549.5.I6 ก43,658.31124 ก239ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา