Found: 1,379  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,366
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสั่งซื้อ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ / พัฒนพงษ์ แสงหัตถวั...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,367
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษางานทางอุตสาหกรรม = Industrial work study / อังกูร ลาภธเนศ
ชื่อผู้แต่งอังกูร ลาภธเนศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิว ยูเอ็ม แอ็ด, 2557.
เลขเรียกT60.W6 อ487,658.503 อ487ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1,368
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และปัญหาในการปฏิบัติงานของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อส...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์พงศ์ นรเดชานนท์
พิมพลักษณ์2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1,369
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนครอบครัวและสวัสดิการสำหรับพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม / Chai Phothis...
ชื่อผู้แต่งChai phothisita.
พิมพลักษณ์Nakhon Pathom : Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1988.
เลขเรียกHD6068.2.T5 ช6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,370
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการประกอบแผงวงจรกล่องแปลงสัญญาณภายนอกอาคาร / ปถมพล พิกุลทอง = Productivity im...
ชื่อผู้แต่งปถมพล พิกุลทอง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,371
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวัดละเอียด I / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ; แปลและตรวจโดย จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ, วิจา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สจน., 252?
เลขเรียกTA165 ส-ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1,372
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม / โกวิท จิรา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ฝ่ายการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2534.
เลขเรียก338.9593 รฉ451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,373
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมความปลอดภัย = Safety engineering / ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
เลขเรียกT55.A2 ม-ว 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1,374
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ และบทบาทใหม่เชิงรุกของ SIPA ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซิฟต์แวร์แห่งชาติ, 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,375
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการบำรุงรักษา ชุดที่ 1 : รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสาร EC
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2557
เลขเรียกTL156 ท 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
1,376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการยศาสตร์ = Ergonomics / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกQT36 ส747อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : หน่วยที่ 6-15 / สาขาวิชาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกTA145 ส7อ 2552,WA400 ม246อส ล.3 2552,620 ส418ว 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..more
1,378
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพการผลิต กรณีศึกษาการผลิตเพาเวอร์คาแพซิเตอร์ [electronic resource] = ...
ชื่อผู้แต่งสุเบร์ สุทธิดารา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อม ของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก382.09593 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา