Found: 429  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
421
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาองค์ก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, [2013]
เลขเรียกHD37.T5 อ884 ล.1-2 2556,658.1 อ114 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
422
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. 620 การบริหารทรัพยากรมนุษย ฉบับที่ 3 / [สุจิตรา ธนานันท์ ในนามคณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์[Bangkok] : Graduate School of Public Administration, The National Institute of Development Administration, B.E. 2537 [1994]
เลขเรียกHF5549.5.M3 A246 v.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
423
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. 620 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับที่ 1 / [คณะกรรมการเอกสารและตำรา คณะรัฐป...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, B.E. 2537 [1994]
เลขเรียกHF5549.5.M3 A246 v.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
424
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.6200 : การจัดการทุนมนุษย์ = Human capital management / จินดาลักษณ์ วัฒนสิน...
ชื่อผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
เลขเรียกJQ 1746 .Z13P44 จ35 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
425
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รอ.7001 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่ = Human capital management and deve...
ชื่อผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556.
เลขเรียกHF 5549.15 จ35อ 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
426
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง"สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน".
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการประจำปี เรื่องสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (2551 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิชัยพัฒนา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกHC 445 .Z9E2 ก27ก 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
427
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร / ภัคชุดา พันอินทร์ = Guidelin...
ชื่อผู้แต่งภัคชุดา พันอินทร์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
428
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลา...
ชื่อผู้แต่งสีมาลา ลียงวา
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
429
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสมองไหลกลับ : สถานะดำเนินการ มาตรการเสริมและปัจจัยกำหนดความสำเร็จ / กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.....
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา