Found: 264  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง = Care for children with chronic illnesses / อรวรรณ เลาห์เรณู, บร...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกWS210 ก451 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7 = Management of human resources for public healt...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกWA540.1 ส747อ 2551,614.0683 ส481ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการการพัฒนาอาจารย์ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก = Instructor development need...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สันติพัฒนาชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียกW20.5 ก427ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต / โดย มัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล
ชื่อผู้แต่งมัทนา พนานิรามัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกR690 ม346,W84.3 ม346 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากำลังคนและการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC : เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ครั้งที่ 3 : 2557 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557
เลขเรียกGP WA 395 ก227ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
246
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของไทย : รายงานการสัมมนาระดับชาติ ณ ห้องประชุมจ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระดับชาติเรื่อง การส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของไทย (2524 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ, 2524.
เลขเรียก610.69 ก27ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพเมื่ออาเซียนไร้พรมแดน : บทเรียนจากสหภาพยุโรป. เล่มที่1/ ชาญณรงค์ สังข์ขอยุทธ์......
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ สังข์ขอยุทธ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2557, [2014]
เลขเรียกW76 ช489ก ล.1 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
248
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2536-37 / สำเริง แหยงกระโทก
ชื่อผู้แต่งสำเริง แหยงกระโทก
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์ออฟเซท, 2536-37.
เลขเรียกW21.5 ค69584 2536-37
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
249
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวันนั้น ถึงวันนี้ : กึ่งศตวรรษ 50 การศึกษาและการพัฒนากำลังคน กระทรวงสาธารณสุข / สถาบันพระบรมราช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.
เลขเรียกW76 จ291 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
250
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่างต่าง นานา ในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพ / นงลักษณ์ พะไกยะ,เพ็ญนภา หงษ์ทอง,บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จำกัด; 2555.
เลขเรียกW76 ต299 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
251
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่างต่าง นานา ในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพ / บรรณาธิการ นงลักษณ์ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษ์ทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.), 2555
เลขเรียกRA 564.7 ต226,W 76 ต222,613 ต224
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้รับบริการที่มีต่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 = Attitude...
ชื่อผู้แต่งฉัตรา เพชรพิสิษฐ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้ = Effect of interactic...
ชื่อผู้แต่งกันย์นิรินท์ ศรีบุญเรือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ก215ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
254
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health status r...
ชื่อผู้แต่งเรืองอุไร สินเปียง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ร272ภ 2557,ว/ภน 613 ร6112ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
255
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมแบบเรียนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) / กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2522.
เลขเรียกW21.5 ส24ร 2522
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา