Found: 142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ = Nationally appropriate mitigation actions : NAMAs...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2557
เลขเรียกTD885.5.G73 อ-ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการก๊าซเรือนก...
ชื่อผู้แต่งวรเดช เกรียงสันติกุล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินรอยเท้าคาร์บอนของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศไทย กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม...
ชื่อผู้แต่งยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทำนาข้าวต่างสายพันธุ์ / ยุทธพงษ์ พงษ์อักษร = EMISSION OF GREENHO...
ชื่อผู้แต่งยุทธพงษ์ พงษ์อักษร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานพาณิชย์ / อาภาพัชร หุ่นศิริตระกูล = ...
ชื่อผู้แต่งอาภาพัชร หุ่นศิริตระกูล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาระสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทย / ณิรดา ภูมิสิริภักดี = An analysis...
ชื่อผู้แต่งณิรดา ภูมิสิริภักดี
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใ...
ชื่อผู้แต่งนิกร เจียมวรพงศ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาดัชนีคาร์บอนจากการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย / พงศ์ปิติ เดชะศิริ = A stud...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ปิติ เดชะศิริ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / น...
ชื่อผู้แต่งนครินทร์ ปัญญาใส
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (R-PP) / มโนพัศ หัวเมืองแก้ว, สุจิตรา จางตระกูล
ชื่อผู้แต่งมโนพัศ หัวเมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2556
เลขเรียกQC981.8.C5 ม-ข 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และปูนขาว, อุตส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555.
เลขเรียกTD885.5.G73 ค695,363.7387 ค695 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสังคมคาร์บอนต่ำ = Low carbon society guidebook / คณะทำงาน นารีรัตน์ ธนะเกษม...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2558, [2015]
เลขเรียกTD885.5.G73 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ Copenhagen Accord และ C...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์สินี นิ่มวิศิษย์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของสหภาพยุโรปในการสร้างระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในกา...
ชื่อผู้แต่งคงกฤช เสลาคุณ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว / สารินี โฉมแก้ว = EFFECT OF FERTILIZERS O...
ชื่อผู้แต่งสารินี โฉมแก้ว
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา