Found: 5,654  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,356
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาล / จินตนา ยูนิพันธุ์ และ อรพรรณ ลือบุญธวัชช...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ยูนิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกRT85 จ483,WY85 จ483ก 2540,610.73017 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5,357
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม / หน่วยวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกRS100.5 จ74,QV21 จ682ก 2539,174.9615 จ683ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5,358
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย / สุนิสา เซ่งตระกูล = Conceptual framework of...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา เซ่งตระกูล
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,359
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร / พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว = The proces...
ชื่อผู้แต่งพงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,361
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลมเงาะ : กรณีศึกษาด้านนาฏยศิลป์ บริบททางจริยธรรมและคุณธรรม / คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง = Klom Ngoh ...
ชื่อผู้แต่งคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,362
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบวิชาชีพ : ศึกษากรณีแพทย์กระทำความผิด / ภวิกา รายณะสุข = Oc...
ชื่อผู้แต่งภวิกา รายณะสุข, 2530-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,363
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประช...
ชื่อผู้แต่งทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,364
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวการสร้างหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการครู สังกัดกรมอาชีวศึกษา / วลัยพร ปิ่นวิเศษ = A...
ชื่อผู้แต่งวลัยพร ปิ่นวิเศษ 2500-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,365
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก...
ชื่อผู้แต่งอุทัย โล้วมั่นคง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,366
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรม : การปฏิบัติตามกฎหมายและเวชปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่งวีระพล จันทร์ดียิ่ง
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกW32.5.JT3 ว856ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5,367
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5,368
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ [text] / ศุภิสรา สุวรรณชาติ, มณินทร จิราภ...
ชื่อผู้แต่งศุภิสรา สุวรรณชาติ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2559
เลขเรียกKPT 3105 ก114,WY85 ก118 2560,618.97755 ศ739ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5,369
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล / เบญจพร จึงเกรียงไกร = Development of ...
ชื่อผู้แต่งเบญจพร จึงเกรียงไกร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,370
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดนามธรรมและการตัดสินคุณค่าศีลธรรม : การศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งมรรยาท กิจสุวรรณ
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา