Found: 579  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
556
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWritten corrective feedback in second language acquisition and writing / John Bitchener and Dana R....
ชื่อผู้แต่งBitchener, John.
พิมพลักษณ์New York : Routledge, 2012.
เลขเรียกPE 1128 .A2 B546 2012,418.0071 B624W
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
557
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWrong again! : more of the biggest mistakes and miscalculations ever made by people who should have...
ชื่อผู้แต่งO'boyle, Jane.
พิมพลักษณ์New York : Plume, 2000.
เลขเรียก081.0207 Ob12W 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
558
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYi hun yi cuo ci yu bian xi / Hu Shuangbao bian zhu.
ชื่อผู้แต่งHu, Shuangbao.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 2002.
เลขเรียกPL1271 H8248 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
559
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZweifelsalle der deutschen Sprache : Worterbuch der sprachlichen Hauptschwierigkeiten / bearbeitet...
พิมพลักษณ์Mannheim : Bibliographisches Institut, c1972.
เลขเรียกPF3460 .Z83 1972
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
560
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความปลอดภัยของผู้ป่วย : แนวคิด กระบวนการ และแนวปฏิบัติความปลอดภัยทางคลินิก / บรรณาธิการ ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกRA971 ก459,WX153 ก459 2550,362.11 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
561
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานรายการยาในผู้ป่วยนอกคลินิกอายุรกรรมและศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / เรือเอ...
ชื่อผู้แต่งสุธาทอง มั่งมี
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
562
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ในงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ : การวิจัยอย่างมีส่ว...
ชื่อผู้แต่งเกษณา แซ่ล้อ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ก258ซก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
563
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล / อังคณา คำ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา คำวงศ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
564
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาโดยมุ่งเน้นที่ขั้นตอนการสั่งใช้ยาและการคัดลอกใบสั่งยา ณ สถาบันวิจัยทางวิ...
ชื่อผู้แต่งงามพรรณ กิจปานนท์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกW4 ง337ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
565
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการรวมตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ / ธนาพันธ์ อัครเดชากร = A comparison of model ...
ชื่อผู้แต่งธนาพันธ์ อัครเดชากร
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
566
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความชุกของการเกิดภาวะสายตาผิดปกติของผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาล ตติยภูมิในภาคเหนือของประเทศไทย = Pr...
ชื่อผู้แต่งแอนจนา ฟูจิตนิรันดร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกThesis W 4 Ophthalmol อ285ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
569
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการประสานรายการยาแบบครบกระบวนการในผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ / สุภ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ ศรีสุพรรณวิทยา
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
570
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันความความเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วยทารกและเด็ก งานการพยาบ...
ชื่อผู้แต่งสุกัลยา อินต๊ะบุญมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRes Rep QV 20.5 ส241วผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา