Found: 995  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
991
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ประชากร แรงงาน การศึกษา ฝึกอบรม ศาสนธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล...
ชื่อผู้แต่งบุญคง หันจางสิทธิ์ 2485-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2556 [2013]
เลขเรียกHD4904.7 บ411ศ 2556,658.3 บ48ศ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
992
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ชื่อผู้แต่งวัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกHC79.E5 ว399,WA30 ว399ศ 2536,333.9 ว113ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
993
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี = Industrial wast...
ชื่อผู้แต่งจันทรา ทองคำเภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก604.7 จ279ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
994
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อม ของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก382.09593 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
995
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมภาคใต้ : รายงานฉบับสุดท้าย / เสนอโด...
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบัน, 2542.
เลขเรียก333.76 ค961 ภต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา