Found: 9,087  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
9,061
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อลดการสะสมความร้อนในสภาพแวดล้อมอาคาร / ปิติ พรวิศิษฏ์สกุล = An ap...
ชื่อผู้แต่งปิติ พรวิศิษฏ์สกุล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,062
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์การค้าด้วยการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคาร / ศุภม...
ชื่อผู้แต่งศุภมาส ไชยวรกุล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,063
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดปรนัยพร้อมเฉลย สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ / ฉลอง เกิดพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งฉลอง เกิดพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2558
เลขเรียกTC160 ฉ-บ 2558,627 ฉ452บ 3/2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9,064
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งกำเนิดและความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร / รัฐเขต มูลรินต๊ะ...
ชื่อผู้แต่งรัฐเขต มูลรินต๊ะ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,065
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารบำรุงทางหลวงประเทศไทย: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์/ Veeris Ammarapa...
ชื่อผู้แต่งVeeris Ammarapala
พิมพลักษณ์[Bangkok: Thailand Research Fund], 2010
เลขเรียกTE220 V43 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9,066
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการพัฒนากระบวนการคำนวณทางวิศวกรรมโครงสร้างขั้นสูง = Developments in computational methods for...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557
เลขเรียกTA645 ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9,067
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับ...
ชื่อผู้แต่งพักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,068
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการเพิ่มจำนวนและการสังเคราะห์ Matrix ของเซลล์กระดูกอ่อนจากข้อเข่าเสื่อมโดยการเพาะเลี้ยงในห้อง...
ชื่อผู้แต่งกานดา ชัยภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ก227ชค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9,069
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส จากพืชไทย : รายงานวิจัยฉบั...
ชื่อผู้แต่งPrachumporn Kongsaeree
พิมพลักษณ์[Bangkok : Thailand Research Fund], 2008
เลขเรียกQP609.G4 P73 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9,070
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อม ของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก382.09593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,071
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติถ้ำเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู / จัดทำโดย บริษัทส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2541.
เลขเรียก333.78216
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,072
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน และโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิชาการ และผลงานการปฏิบัติงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิศวกร, 2550 [2007]
เลขเรียกHE5614.5.T5 ค961 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9,073
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการนำร่องพลาสเตอร์ชีวภาพสำหรับห้ามเลือด : รายงานการวิจัย / ณัฏฐา ทองจุล ... [และคณะ]
ชื่อผู้แต่งณัฏฐา ทองจุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2548]
เลขเรียก610.28
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,074
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ภาคกลาง / จัดเตรียมโดย บริษัท ทีม ค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2539.
เลขเรียก333.76
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9,075
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทสโก้, 2540.
เลขเรียก333.76
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา