Found: 1,035  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,021
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังค...
ชื่อผู้แต่งนฤมล อุดมคุณ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,022
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะและเหตุผลของการเรียนเสริมของนักเรียนปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร : การวิจั...
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา ดำริห์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,023
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนร่วม :...
ชื่อผู้แต่งอัจฉริยา กุดหอม
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,024
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตัวบ่งชี้และสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / อาทิกา ...
ชื่อผู้แต่งอาทิกา เพชรทับ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,025
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานดีเด่น สั...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา จิรานันท์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,026
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งปณัสยา น้ำรัก
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,027
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจก่อนและหลังการฟังบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของน...
ชื่อผู้แต่งวลุลี โพธิรังสิยากร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
เลขเรียกW20.5 ว354ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,028
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเชิงวิ...
ชื่อผู้แต่งวิรดี เอกรณรงค์ชัย
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,029
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการประยุกต์การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อสมรรถนะครูในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เร...
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี ด้วงโต้ด
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,030
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถในก...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก นัยจรัญ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,031
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใ...
ชื่อผู้แต่งบุบผา เมฆศรีทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2558
เลขเรียกวจ 378.593 บ 638 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1,032
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยในชั้นเรียน : ความเข้าใจก่อนและหลังการฟังบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและกา...
ชื่อผู้แต่งวลุลี โพธิรังสิยากร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
เลขเรียกW20.5 ว354ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,033
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยปฎิบัติการทางการเรียนการสอน / ประสาท เนืองเฉลิม
ชื่อผู้แต่งประสาท เนืองเฉลิม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียกLB1028.24 ป-ว 2561,QT37 ส739 2561,001.424 ป46ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
1,034
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร : กลุ่มรัตนโกสินทร์ / ปัญจพร เพิ่มกำลังพล
ชื่อผู้แต่งปัญจพร เพิ่มกำลังพล
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก370.72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,035
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยปฏิบัติการเสริมสร้างพลังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน ...
ชื่อผู้แต่งทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558
เลขเรียกRes Rep RK 61 ท362ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา