Found: 2,147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ 1 = Differential equations 1 / ปรียา ขุมทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งปรียา ขุมทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
เลขเรียกQA431 ป473,515.35 ป473ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ 1 และการแปลงลาปลาซ = Differential equations 1 and laplace transform : คณิตศาสตร์ส...
ชื่อผู้แต่งศรีบุตร แววเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2551.
เลขเรียกQA431 ศ219 2551,515.53 ศ219ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2,133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / พรชัย สาตรวาหา.
ชื่อผู้แต่งพรชัย สาตรวาหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คระวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกQA371 พ4ส 2544,515.35 พ232ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2,134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร.
ชื่อผู้แต่งวิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์ ; ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2559
เลขเรียกQA431 ว671,515.35 ว671ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2,135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / สำเริง ชื่นรังสิกุล
ชื่อผู้แต่งสำเริง ชื่นรังสิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกQA431 ส712,515.35 ส712ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2,136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / สำเริง ชื่นรังสิกุล
ชื่อผู้แต่งสำเริง ชื่นรังสิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกQA371 ส-ส 2559,515.35 ส712ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2,137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์
ชื่อผู้แต่งพินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นำอักษรการพิมพ์, ม.ป.ป
เลขเรียกQA371 พ-ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2,138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ = Ordinary differential equations / เสาวรส ศรีสุข
ชื่อผู้แต่งเสาวรส ศรีสุข
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
เลขเรียกQA371 ส-ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2,139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น / ไพโรจน์ สัตยธรรม.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ สัตยธรรม.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554.
เลขเรียกQA377 พ993 2554,517.38 พ94ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2,140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ = สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ...[และคนอื่นๆ] [text] Ordinary differrential eq...
ชื่อผู้แต่งสุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2558.
เลขเรียกQA371 ส 2558,515.352 ส462ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2,141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ = Ordinary differential equations / ชนินาถ จันทร
ชื่อผู้แต่งชนินาถ จันทร
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560] [2017]
เลขเรียกQA371 ช154ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและทฤษฎีของดิสตริบิวชัน = Ordinary differential equations and distributions th...
ชื่อผู้แต่งอำนวย ขนันไทย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกQA372 Thai 681 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์เล่ม 2 / ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ, สุนีย์ สุวรรณตระกูล และ วรนุช เกิดสินธ์ชัย
ชื่อผู้แต่งปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [25--?]
เลขเรียกQA431 ป475,512.94 ป172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุพันธ์และการประยุกต์ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรีบุตร แ...
ชื่อผู้แต่งศรีบุตร แววเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกQA303 ศ46 2545,515 ศ219อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2,145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุพันธ์และการประยุกต์ = the derivative and its applications / จินดา อาจริยะกุล.
ชื่อผู้แต่งจินดา อาจริยะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์การพิมพ์, 2540.
เลขเรียกQA303 จ63 2540,512 อ470อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา