Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระดับแอดวานซ์ออกซิเดชั่นโปรตีนโปรดักส์สูงขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน = Increased levels of advanced oxid...
ชื่อผู้แต่งวลัยรัตน์ คำหมื่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการทบทวนองค์ความรู้สถานการณ์และโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยงและภัยต่อการเกิดโร...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนัก, 2550, [2007]
เลขเรียกWK810 ร451 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Clinical c...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โพธิสัตย์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554.
เลขเรียกRC658.5 ร64 2554,WK835 ส232 2554,616.462 ส232ช 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาการทางคลินิกและพยาธิวิทยาของการเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่อ้วน : รายงานวิจัยฉบ...
ชื่อผู้แต่งอภิรดี ศรีวิจิตรกมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกRes Rep WK 20 อ163ศอ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาหน้าที่ความผิดปกติของยีนเดี่ยว HNF-1 alpha ที่ทำให้เกิดเบาหวานชนิด Maturity Onset Dia...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒณี คุปติวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ส247กค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง / บรรณาธิการ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกRA 645.D5 ร925,WK810 ร924 2561,616.4624 ร925 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา