Found: 905  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
871
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงวัยรุ่น ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ....
ชื่อผู้แต่งวรสิริ มหาวัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
872
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / มน...
ชื่อผู้แต่งมนัญญา ชุมพล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
873
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบำบัด / วิมลรัต...
ชื่อผู้แต่งวิมลรัตน์ เดชะ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
874
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็งตับที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดทางหลอดเ...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ หงส์มาลัย, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
875
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / โ...
ชื่อผู้แต่งโมเรศ ศรีบ้านไผ่
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
876
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Facto...
ชื่อผู้แต่งบุษบา ทาธง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกW 4 บ248ป 2554,ว 616.994 บ485ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
877
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / กฤษดา ศรีส...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
878
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและอาการไม่สุขสบายในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้...
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ หนชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกW 4 ธ234ผ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
879
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุ่ม ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมช...
ชื่อผู้แต่งรัชนี อุทัยพันธ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
880
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเพิ่มกิจกรรมทางกายต่อภาวะไมโครอัลบูมินยูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง / ธนงศักดิ์ ไชยโคตร ...
ชื่อผู้แต่งธนงศักดิ์ ไชยโคตร
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
881
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาโดยเภสัชกรคลินิกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเค...
ชื่อผู้แต่งปิ่นกมล สุขเกษม
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
883
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการกดจุดที่หูต่อความปวดในผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับการรักษาด้วยเค...
ชื่อผู้แต่งอรทัย จำนงค์ศิลป์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
884
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการบริหารกาย - จิต แนวชี่กงต่อความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าในผู้ป่...
ชื่อผู้แต่งชบา เรียนรมย์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
885
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการพ่นยาร่วมกับการให้การพยาบาลทางโทรศัพท์ต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรั...
ชื่อผู้แต่งบุญชรัสมิ์ ธันย์ธิติธนากุล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา