Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สำนักงานเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก616.91 ส676
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน [electronic resource] : คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน / โดย สํานักงานกองทุน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563.
เลขเรียกQR399 4bส792 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู้โควิดแบบไทย ๆ [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] / วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.), 2563.
เลขเรียกQR399 ว64ส 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [electronic resource] : สำหรับสถานประกอบการ / ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2563.
เลขเรียกQR399 น85 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย, 2563.
เลขเรียกQR399 น85 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโ...
ชื่อผู้แต่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2563.
เลขเรียกRA น85 2563,616.91 ก471น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [electronic resource] =...
ชื่อผู้แต่งBender, Lisa.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2563.
เลขเรียกQR399 บ73 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 [electronic resource] / เร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มูลนิธิเครื่อข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2563.
เลขเรียกQR399 น85 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเปลี่ยน คนปรับ [electronic resource] : "สังคมของพวกเรา" ในโลกหลังโควิด / สุวิทย์ เมษินทรีย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
เลขเรียกHM831 ส756ส 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเปลี่ยน คนปรับ [electronic resource] : เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด-19 / สุวิท...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
เลขเรียกHM831 ส756ป 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเปลี่ยน คนปรับ [electronic resource] : ความพอเพียงในโลกหลังโควิด / สุวิทย์ เมษินทรีย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
เลขเรียกHM831 ส756ค 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเปลี่ยน คนปรับ : รวมไทย สร้างชาติ วิถีใหม่สู่ความยั่งยืน / สุวิทย์ เมษินทรีย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์, 2504-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, [2563] [2020]
เลขเรียกHN700.55.ก8 ส7555 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน / สุวิทย์ เมษินทรีย์.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
เลขเรียกHN700.55.ก8 ส7557 2563,330.9593 ส881ล 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา