Found: 1,122  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,081
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ "โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา" /ภัทรพร ศิลปาจารย์ = The effici...
ชื่อผู้แต่งภัทรพร ศิลปาจารย์, 2516-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,082
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการชมฟุตบอลต่างประเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ของแฟนบอลชาวไทย / ดวงพร บุญกมลสวัสดิ์ = Thai soccer f...
ชื่อผู้แต่งดวงพร บุญกมลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,083
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา) / ภัฏ กรวิกนพดล = The develop...
ชื่อผู้แต่งภัฏ กรวิกนพดล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,084
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิทัศน์ประเภทรายการของโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทย / นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์ = The landscape of genr...
ชื่อผู้แต่งนิศรารัตน์ วิไลลักษณ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,085
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม. เล่มที่ 18 / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ, 2556
เลขเรียกPN6072 ม-ม 2556,301 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1,086
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม. เล่มที่ 20 / สำนักบริการวิชาการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
เลขเรียกPN6072 ม-ม 2558,089.95911 ม173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1,087
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม. เล่มที่ 21 / สำนักบริการวิชาการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
เลขเรียกPN6072 ม-ม 2559,301 ส225ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1,088
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม. เล่มที่ 23 / สำนักบริการวิชาการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านพิมพ์ดี การพิมพ์, 2561
เลขเรียกPN6072 ม-ม 2561,895.917 ร176 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1,089
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. เล่มที่ 10 / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ, 2556
เลขเรียกPN6072 ม-ม 2556,304.2 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1,090
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. เล่มที่ 12 / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
เลขเรียกPN6072 ม-ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1,091
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. เล่มที่ 13 / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
เลขเรียกPN6072 ม-ม 2559,304.2 ม192ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1,092
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. เล่มที่ 15 / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ; อุทัศน์ พิทักษ์สายชล, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านพิมพ์ดี การพิมพ์, 2561
เลขเรียกPN6072 ม-ม 2561,895.917 ร176 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
1,094
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2556 / คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,095
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน กสทช., 2557
เลขเรียกJQ1746.Z3ทช ส-ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา