Found: 923  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
916
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพดี ชีวีมีสุข. เล่มที่ 18 / สำนักบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ; นิภาวรรณ สาม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านพิมพ์ดี การพิมพ์, 2561
เลขเรียกPN6072 ม-ส 2561,895.917 ร176 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
917
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพดีมีสุข. เล่มที่ 16 / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ, 2556
เลขเรียกPN6072 ม-ส 2556,613 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
918
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพดีมีสุข. เล่มที่ 18 / สำนักบริการวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
เลขเรียกPN6072 ม-ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
919
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพดีมีสุข. เล่มที่ 21 / สำนักบริการวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ; สุริยา โปร่งน้ำใจ, ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านพิมพ์ดี การพิมพ์, 2561
เลขเรียกPN6072 ม-ส 2561,895.917 ร176 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
920
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ / ศุภางค์ นันตา
ชื่อผู้แต่งศุภางค์ นันตา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
เลขเรียกHE8689.4 ศ74,384.54 ศ736ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
921
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ้าซ่าส์ : เบื้องหลังรายการ We're Za ช่อง ITV / กร พิศาลบุตร
ชื่อผู้แต่งกร พิศาลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด, 2546
เลขเรียกG155 ก-อ 2546,910.4 ก17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
922
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางของกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย / ร้อยตำรวจโ...
ชื่อผู้แต่งวรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
923
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกHF5439.R36 ส57 2546,384.55 ส232ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา