Found: 674  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่งคงอาเซียน = Asean political-security community (APSC) blue...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2553, [2010]
เลขเรียกJQ750.A58 ผ931 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) / คณะทำงาน สิรินทร์ สุรทิณฑ์...[และ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองอาเซียน 4 กระทรวงการต่างประเทศ , 2552, [2009]
เลขเรียกDS525.8 ผ931 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2554, [2011]
เลขเรียกJZ5490 ผ932 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการให้สิทธิพิเศษทางการค้า แก่กลุ่มประเทศอินโดจีน (ลาว เวียดนาม กัมพูชา) และพม่า : รายงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก382.7 ค961 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสัมมนา TU ASEAN Forum ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 23 ...
ชื่อผู้แต่งTu asean forum (ครั้งที่ 7: 2556: กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกHC 441 ท36ช 2557,337.159 ป17ท 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
666
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บร...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS571 ค949,341.2473 ค828 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลพัฒนามหานครแห่งอาเซียน : ภายใต้ผังเมืองรวม กทม. ปี 2556-2561 / ปารณีย์ คชพร
ชื่อผู้แต่งปารณีย์ คชพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556.
เลขเรียกHT 269.T5 ป549ม 2556,307.1216 ป553ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสทองธุรกิจไทยในกัมพูชา / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2557
เลขเรียกHD62.7 ป771,382.09593059 ป616อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย : ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2560.
เลขเรียกHC441 ป1715 2560,341.2473 ป338ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
671
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกDS521 ก64ท 2558,327.593 ก64ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
672
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกDS521 ก643ท 2558,341.2473 ท961 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
673
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHC445 ท94 2557,341.2473 ก525ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
674
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับนานาชาติ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกDS575.5 ด251 2556,301.09593 ด251 ล.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา