Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ / รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกBL619.ป7 จ64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ / รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกBL619.ป7 จ64 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดียในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง = Japan-India Relations in Changin...
ชื่อผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS849.I53 ก63 2561,327.52054 ก721ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ไทย-อินเดีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2537
เลขเรียกDS575.5.I5 ค56 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐโอริสสากับประเทศไทย : ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี / สฤษดิ์พงศ์ ขุ...
ชื่อผู้แต่งสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ผู้วิจัย
เลขเรียก709.54 ส363ค 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐโอริสสากับประเทศไทย : ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี / สฤษดิ์พงศ์ ขุน...
ชื่อผู้แต่งสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2550?]
เลขเรียกDS485.อ94 ส45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย พ.ศ.2498-2529 = The relations between Thailand and Ind...
ชื่อผู้แต่งวรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกDS575.5 .I4 ว4ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินเดียในทศวรรษปัจจุบัน และลู่ทางความร่วมมือในอนาคต / คณะรัฐศาสตร์ ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกDS575.5.อ65 ธ44 2540,327.593054 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินเดียในทศวรรษปัจจุบันและลู่ทางความร่วมในอนาคต / ดร.โคริน เฟื่องเกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกJX1308.ท9 อ63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือไทยกับหนังสืออินเดีย : การอภิปราย ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ 24 มิถุนายน ...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือไทยกับหนังสืออินเดีย (2515 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไพศาลศิริ, 2516.
เลขเรียก495.919 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร์. ครั้งที่ 3 รวมบทความทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต นำเสนอในงา...
ชื่อผู้แต่งประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร์. ครั้งที่ 3 รวมบทความทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2551 : (2551 : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : การพิมพ์ดอทคอม, 2551.
เลขเรียกHN700.55.Z9 ป247 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเสด็จพระพาศต่างประเทศในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์ และเมืองเบตาเวียครั้งแรกและเสด็จประพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2561.
เลขเรียกDS582 จ14 2561,915.957 จ657จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาความมั่นคง 2533 / [บรรณาธิการ ประณต นันทิยะกุล]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย, 2533.
เลขเรียกJA74.5 จ464 2533,320.9593 จ73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีนมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก : อาเซียนตอนบนในยุคบูรพาภิวัฒน์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศิวพล ละออง...
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556.
เลขเรียกHC441 อ893 2556,341.247 อ83จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่องแคบมะละกา-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย = The Malacca straits-Maylaysian-Indonesia / กิตติมา จันทร์ตรี,...
ชื่อผู้แต่งกิตติมา จันทร์ตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541.
เลขเรียกDS599.M3 ก65 2541,959.85 ก34ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา