Found: 2,294  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางโบราณคดี ณ บริเวณเมืองโบราณ ยะรัง จังหวัดปัตตานี.
ชื่อผู้แต่งเขมชาติ เทพไชย.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : หน่วยศิลปากรที่ 9 ; [25--?]
เลขเรียกDS567.85.ป6 ข767
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกDS589.น6 ส63 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ธาตุในโบราณวัตถุ ณ พื้นที่โดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคการวัดรังสีพรอมต์แกมมา / พวงพร ศรีสม...
ชื่อผู้แต่งพวงพร ศรีสมบูรณ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ลูกปัดแก้วจากเมืองโบราณสมัยทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย = The analysis of glass beads f...
ชื่อผู้แต่งผุสดี รอดเจริญ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้า...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ตรรกนาถ
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หินบดและแท่นหินบดที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร...
ชื่อผู้แต่งธิติพันธุ์ มกร์ดารา.
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี = ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ หาญวงษ์.
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี = ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ หาญวงษ์.
เลขเรียกGN855.ท9 ท32 2528
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลุ่มปราสาทตาเมือน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ = The study of Prasat Ta Muan group Amphoe ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ หนูแป้น.
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลุ่มปราสาทตาเหมือน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ = The study of Prasat Ta Muan group Amphoe ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ หนูแป้น.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535.
เลขเรียกDS567.87 .อ32
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบเหวัชระที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = A study on beliefs and iconograp...
ชื่อผู้แต่งชัญธิกา มนาปี
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุของโบราณวัตถุที่หาโดยวิธีเรดิโอคาร์บอนเดทติง กับหลักฐานทางโบราณคดีจาก...
ชื่อผู้แต่งโกษา แพทย์รังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523.
เลขเรียกCC78.6 .ก93,วจ 709.59326 ก95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จากหลักฐานทางโบราณคด...
ชื่อผู้แต่งศิริเพ็ญ วรปัสสุ.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกว 930.1 ศ466ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชุมชนโบราณเมืองบางพาน ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร = A study of an ancien...
ชื่อผู้แต่งลวิตรา พงษ์เทียน.
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางด้านโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และบริเวณใกล้เคียงถึงพุทธศตวรรษที...
ชื่อผู้แต่งสุรีพร โชติธรรมโม.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา