Found: 2,294  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝังรากฐานพระพุทธศาสนา ลงที่บ้านคูบัว อำเมืองจังหวัดราชบุรี สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชถึงพระเจ้ากนิษกะจ...
ชื่อผู้แต่งพร้อม สุทัศน์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2511.
เลขเรียก294.309 พ297ก 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ. : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน 2528
เลขเรียกN8560 ก529,709.593 ส121ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541.
เลขเรียกNA8360 ก493 2541,702.88 ว587ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โบราณสถาน โบราณวัตถุกู่สันต์รัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิ...
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ โคตรศักดี.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก371.334 ธ377ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานและงานโบราณคดี / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์พระนคร : กรม, 2508.
เลขเรียก068.593 ศ37ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถาน...
ชื่อผู้แต่งสำราญ โคตรบุรี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก372.19 ส698ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคและวิธีการของพืชชั่นแทรคเดทติ้ง เพื่อใช้ในการกำหนดอายุของวัตถุโบราณที่เป็นแก้วบางชนิด ...
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ มากจันทร์
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกCC78 ส748ก 2524,วจ 930.10285 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคและวิธีการของฟิชชั่นแทรคเดทติ้ง เพื่อใช้ในการกำหนดอายุ ุของวัตถุโบราณที่เป็นแก้วบางชนิ...
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ มากจันทร์.
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียก553.493 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิจารณาคัดเลือกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพื่อประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา ประจำปี 2535.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองฯ, 2535.
เลขเรียกCC130 .ก644 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูพลังชุมชนด้วยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ : แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์จากจั...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2547.
เลขเรียกAM79.ท9 ส64 2547,307.14 ส26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์ของกลุ่มอิทธิพลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการเรียกร้องขอคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ / ...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ ชัยสุข, 2508-
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์เรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ : กฎหมายและคุณธรรม / โดย พิสิฐ เจริญวงศ์
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ เจริญวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิริยะการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกCC135 พ778
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์เรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ : กฎหมายและคุณธรรม / โดย พิสิฐ เจริญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ เจริญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิริยะการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS567 พ65,344.097 พ778ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา