Found: 2,294  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำฐานข้อมูลเศษภาชนะดินเผาที่ตกแต่งลวดลายจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Acce...
ชื่อผู้แต่งวีรศักดิ์ ประสพบุญ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนับถือพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่จังหวัดนครปฐม / โดย สุภาพร พรดำเนินสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร พรดำเนินสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงมรดกทางวัฒนธรรม / นิคม มูสิกะคามะ.
ชื่อผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2548.
เลขเรียกCC135 .น62 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการจัดการโบราณวัตถุสภานที่อยู่ภายในวัด / โดย อารักษ์ สังหิตกุล.
ชื่อผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี ] : [หอปริยัติธรรม], 2543.
เลขเรียกว 693 อ654ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ร634 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ก644 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมชุมชนโบราณ "สงขลาเมืองเก่า" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / หน่วย...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสงขลา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2545
เลขเรียก959.393 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2528
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ, [2528]
เลขเรียก915.9303 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรม 6-9 มิถุนายน 2537 : บทคัดย่อ / กองพิพิธภัณฑสถา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537.
เลขเรียกCC135 ก64 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรม 6-9 มิถุนายน 2537 : บทคัดย่อ / จัดโดย กองพิพิธ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรม (2537 : หอสมุดแห่งชาติ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2537.
เลขเรียกDS567 .ก272 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวาราวดี : รายงานผลการวิจัย = The ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2553.
เลขเรียกN8193.2.ท9 ร64 2553,294.37 ก488
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและกำจัดแมลงในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และห้องสมุด / จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545.
เลขเรียกAM145 .จ66 2545,595.7 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ = Protection of mankind''s cultural heritage Site...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 2516.
เลขเรียกCC135 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ = Protection of mankind''s cultural heritage site...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2516.
เลขเรียกCC135 ก491 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ = Protection of mankind''s cultural heritage sites...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 2516.
เลขเรียก913.0310283 ส273ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา