Found: 2,294  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งธนิก เลิศชาญฤทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2554.
เลขเรียกDS 568 ธ15ก 2554,930.1068 ธ15ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 จ44 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม = Art & culture management / สถาพร เก่งพานิช...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกCC135 .ก64 2559,338.4791 กก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดรูปแบบกล้องยาสูบดินเผาที่พบที่เมืองเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย / โดย นงไฉน ทะรักษา...
ชื่อผู้แต่งนงไฉน ทะรักษา.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดแสดงและการดูแลรักษาโบราณศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน : กรณีศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตำบล...
ชื่อผู้แต่งนวลพรรณ บุญธรรม.
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งการบรรยายเรื่อง"การดูแลรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (2547 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร], 2547.
เลขเรียกN8560 .ก64 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2558]
เลขเรียกAM111 จ535,069.53 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2556?]
เลขเรียกAM141 จ535 [2556?],069.5 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภํณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 255-.
เลขเรียกN8560 �535�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2557?].
เลขเรียกAM121 จ237 2557,069.53 จ629ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / ผู้เขียน จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2560?].
เลขเรียกAM111 จ535 2560,745.10288 จ535ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาศิลปโบราณวัตถุ / บรรณาธิการ : จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
ชื่อผู้แต่งสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2539.
เลขเรียกN8560 .บ95,745.10288 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัตถุและโครงกระดูกที่อยู่ในไหสองใบที่ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี = The study of artifacts...
ชื่อผู้แต่งสุด แสงวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.
เลขเรียกGN855.ท9 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค text
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2560]
เลขเรียกAM130 จ535 2560,069 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา