Found: 2,294  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถานภาคเหนือ ในเขตความรับผิดชอบของ หน่วยศิลปากรที่ 4 ตามโครงการสำรวจและขึ้นทะเบีย...
ชื่อผู้แต่งศิลปากร กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2525
เลขเรียก959.3 ศ37ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีกับการศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ = Excavation at Songdhammakalyani...
ชื่อผู้แต่งสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกGN855.ท9 ส44 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นบริเวณเทือกเขาอัลไต / ของ M.I. Artamonov ; โดย จิรัสสา คชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งอทาโมนอฟ, เอ็ม.ไอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท., 25--?]
เลขเรียกGN855.จ66 อ32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นและการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี / คณะโบราณ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกDS567 .ศ684 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นและการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี / ผาสุก อิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกDS567 .ศ684 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานกู่บ้านภารแอ่น : หมู่ 3 ตำบลภารแอ่น อ-เภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร, 2555
เลขเรียกDS589 ก442 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานบ้านกู่ภารแอ่น / ผู้เรียบเรียง พิกุล สมัครไทย ; จารึก วิไลแก้ว, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งพิกุล สมัครไทย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร, 2555
เลขเรียกDS567.85.ม5 พ62 2555,ส 930.1 พ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดแต่งวัดพระเมรุจังหวัดนครปฐม / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2482.
เลขเรียก726.5 ศ37ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย : จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 2
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสถานเอกอัคราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, 2534
เลขเรียก930.1 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสังคโลก : รายงานการสัมมนาวิเคราะห์ เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สุภาภรณ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526.
เลขเรียกNK4556.6 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสังคโลก : รายงานการสัมมนาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สุภาภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำรา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526.
เลขเรียก915.9303 ศ37ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสังคโลก : รายงานการสัมมหาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526.
เลขเรียกDS567 .ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสังคโลก, รายงานการสัมนาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิดครงการตำรา สังศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526
เลขเรียก913.593 ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุ่งม่าน ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Com...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างปี...
ชื่อผู้แต่งภูวนารถ สังข์เงิน.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา