Found: 2,294  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาชนะดินเผาประเภทไหจากเตาจ่ามนัสและเตาสุนันที่แหล่งเตาเผาเมืองน่าน บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง ...
ชื่อผู้แต่งภัทรมุข พงษธา.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบเครื่องแต่งกาย ทรงผมและเครื่องประดับจากประติมากรรมปูนปั้นของสมัยทวารวดีที่พบในภาคกลางข...
ชื่อผู้แต่งมารุต วงษ์ศิริ.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาร่องรอยการนับถือศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองโบราณศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-18 / โดย งามพรรณ เทพท...
ชื่อผู้แต่งงามพรรณ เทพทา.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลำดับพัฒนาการวัฒนธรรมทางโบราณคดีเมืองอู่ทอง = Cultural development of ancient communicaties...
ชื่อผู้แต่งสันติ์ ไทยานนท์.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยโบราณวัตถุที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักในวัฒนธรรมทวารวดี = The research study of Dvara...
ชื่อผู้แต่งภูวนาท รัตนรังสิกุล.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการกำจัดโซเดียมคลอไรด์ โซเดียมซัลเฟต และแคลเซียมคาร์บอเนตที่ปรากฏในภาชนะดินเผา : กรณีศึ...
ชื่อผู้แต่งลลิตา อัศวสกุลฤชา.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มชุมชนโบราณที่มีคู-คันดินล้อมรอบในบริเวณเมืองพะเยา / โดย วราวุธ...
ชื่อผู้แต่งวราวุธ ศรีโสภาค.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งเรือจมบางกะไชย 2 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวั...
ชื่อผู้แต่งศศิรัตน์ ลัพธิกุลธรรม.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานคร = A st...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ อยู่ทองจุ้ย.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมภายนอกที่ปรากฏในเมืองแพร่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-21 / โดย สายกลาง จินดาสุ.
ชื่อผู้แต่งสายกลาง จินดาสุ.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครื่องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [Thesis]/ ปราณ...
ชื่อผู้แต่งปราณี แจ่มขุนเทียน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
เลขเรียกDS589.5.พ6 .ป46 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครื่องประดับสมัยทวาราวดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย = A Study on Dvaravati ...
ชื่อผู้แต่งตราศิลป์ ศิลปบรรเลง.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกCC137.O7 ต46 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครื่องแก้วจากแหล่งโบราณคดีชายฝั่งทะเลในภาคใต้ของประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 = A study of...
ชื่อผู้แต่งญาติมา ทองคำ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อเสนอการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จัง...
ชื่อผู้แต่งชนัญญา นวลอุไร.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา