Found: 2,294  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางโบราณคดีบริเวณบ้านโคกคอน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ...
ชื่อผู้แต่งกัลญาณี กิจโชติประเสริฐ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7, [2544]
เลขเรียกDS567.85.ห3 ก63 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของวัดและชุมชนพัทธสีมา ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งประสพ จันทร์ทองเดช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2548
เลขเรียกBQ6337.N34 ป46 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประติมากรรมนูนต่ำเทพีมหิษาสุรมรรทินี ที่โบราณสถานหลายเลข 22 ต.โคกปีบ อ.โคกปีบ จ.ปราจีนบุรี /...
ชื่อผู้แต่งแสงรวี หอมทิพย์.
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาที่เมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี / ...
ชื่อผู้แต่งกรกฤษณ์ หรุ่นสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ = A study on Prasat Sikhorphum Changwat Surin / โดย สมมาตร์...
ชื่อผู้แต่งสมมาตร์ ผลเกิด.
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ = A study on Prasat Sikhorphum Changwat Surin [Thesis]/ โดย ...
ชื่อผู้แต่งสมมาตร์ ผลเกิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกNA6022.ส9ศ62 ส44 2529
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปราสาทเมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี = A study of Prasat Muang Sing Tamb...
ชื่อผู้แต่งฉันทนา สุรัสวดี.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกNA6022.ก6 ฉ63 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย = The study of Southern Thai votive tablets / ม.ล. สุรสวัสดิ์ ส...
ชื่อผู้แต่งสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล.
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียกBQ5125.พ4 ส74 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา = A study on Lanna votive tablets in wooden frame / โดย ยุทธภูมิ มั่น...
ชื่อผู้แต่งยุทธภูมิ มั่นตรง
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมร บริเวณรอบปราสาทเขาน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว = ...
ชื่อผู้แต่งวีณา มูลมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกDS567.87.ป43 ว67 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำตรังในสมัยประวัติศาสตร์ก่อน พุทธศตวรรษที่ 24 จากห...
ชื่อผู้แต่งดีบุก เต็มมาศ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการชุมชนโบราณบ้านพระปืด ตำบลบ้านแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ / โดย ภาณุว...
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบางขลังในเขตอำเภอสวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโ...
ชื่อผู้แต่งวนาพร คำบุศย์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมเมืองลพบุรี : กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านวิชาเยนทร์และแหล่งโบราณคดีใกล้เค...
ชื่อผู้แต่งพรกมล แสงอรุณ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาชนะดินเผาที่ตำบลบ้านคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ได้จากการขุดค้นระหว่างปี 2524-2525 = A stu...
ชื่อผู้แต่งเอ็นดู นิลกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มศก., 2528.
เลขเรียกNK3855.ท9 อ73 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา