Found: 188  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดออนไลน์ที่ใช่ มีแต่กำไร ไม่มีขาดทุน / ภาวุธ พงษ์วิทยภาน, สุธาทิพย์ ยุทธโยธิน ; เรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกHF5415.13 ภ481ก 2558,658.872 ภ476ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = E-commerce/ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2552.
เลขเรียกHF5548.32 ท228,381.142 ท17ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการสำนักพหลโยธิน / โดย นราวดี เกตุนาค.
ชื่อผู้แต่งนราวดี เกตุนาค.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHG1946.ท9 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และการพัฒนาการออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต = Analysis and development of banner des...
ชื่อผู้แต่งมนต์นัทธ์ เลิศเกียรติดำรงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกว 741.674 ม154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเกมโฆษณา = A study of advergame / โดย เดชชาติ แสงสว่าง.
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ แสงสว่าง.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า / ชาญกฤติ ธนาสุ...
ชื่อผู้แต่งชาญกฤติ ธนาสุจารี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกHF5548.325.ท9 ช62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบรนด์ให้ติดตาด้วย Facebook / ฐิติกานต์ นิธิอุทัย.
ชื่อผู้แต่งฐิติกานต์ นิธิอุทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2555.
เลขเรียกHF 5548.32 ฐ332ส 2555,658.872 ฐ332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารการตลาด = Marketing communications / นธกฤต วันต๊ะเมล์.
ชื่อผู้แต่งนธกฤต วันต๊ะเมล์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียกHF5415.123 .น32 2555,658.8 น152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหกล้มในผู้สูงอายุการป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัว / จิตติมา บุญเกิด, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียก613.0438 อ279 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทความออนไลน์สร้างรายได้หลักล้าน สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา อินเทรนด์ 2562
เลขเรียกHF5415.1265 ส831,070.57973 ส831ข 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการโฆษณาสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิท...
ชื่อผู้แต่งกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการโฆษณาบนอินเตอร์เนตด้วยแบนเนอร์ เมื่อลักษณะการนำเสนอและรูปแบบของเวปเพจที่แสดงแบนเนอร...
ชื่อผู้แต่งชัชพงศ์ ตั้งมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลักษณะการนำเสนอ รูปแบบและช่วงเวลาสของการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตด้วยแบนเนอร์ ...
ชื่อผู้แต่งเอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546.
เลขเรียกHF6146.I58 อ7ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษา โครงการคอนโดมิเนียม บมจ. เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ด...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพงศ์ ทวีวัฒนะชัยกุล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา