Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เชื่อมโลก กติกา สายเสนีย์ [Text]
ชื่อผู้แต่งกติกา สายเสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรุงเทพธุรกิจ 2554
เลขเรียกHF5415.1265 ก122c 2554,658.872 ก122
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับบุคคล = B2C electronic marketplace / กษมา คงเอียด.
ชื่อผู้แต่งกษมา คงเอียด.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ "ป้ายแบนเนอร์" ในระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย / ...
ชื่อผู้แต่งโสภาวรรณ รัตนจิตรกร, 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ = Attitude and behavior of customer on online adve...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ เลาทองดี, 2520-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHF6146.อ6 ศ74 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำตลาดบน--facebook ฉบับประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น / อรภัค สุวรรณภักดี.
ชื่อผู้แต่งอรภัค สุวรรณภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dream \& Passion, 2553.
เลขเรียกHF5415.1265 .อ337 2553,658.872 อ44ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเงินออนไลน์ ด้วยทุน 0 บาท / ลักขณา พรมพรรณา
ชื่อผู้แต่งลักขณา พรมพรรณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฏฐา พืชผล, 2561
เลขเรียกHF 5548.32 ล111 2561,658.872 ล218ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลแผ่นป้ายโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตต่อผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพฯ = The Efficie...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ ลิขิตรานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียก741.674 น299ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางโฆษณาออนไลน์ / รัตนากร เสริญสุขสัมฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งรัตนากร เสริญสุขสัมฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของรูปแบบแบนเนอร์โฆษณา ต่อการรับรู้ตราสินค้า ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ความรำคาญและจำนวนคลิกบนแบ...
ชื่อผู้แต่งกรปรียา อาวพิทักษ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการปรากฎของแบนเนอร์ การใช้เทคนิคจูงใจและความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ ต่อประส...
ชื่อผู้แต่งพิมชนก ธรรมนิยม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิง เซ็กส์ และอินเตอร์เน็ต อาณาจักร (เสรี) ของการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด...ทำเป็นมองไม่เห็น / ชา...
ชื่อผู้แต่งชายไทย รักษาชาติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV1448.ท9 ช63,323.34 ช523ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต / พิมพ์นารา บรรจง = Development, function...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์นารา บรรจง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมฮิตถาม ตอบ ไขปัญหา Google Adwords / ศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ ; ธนวัช วัชรวงศ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วิตตี้ กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียก658.872 ศ37ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมฮิตถามตอบไขปัญหา Google AdWords ฉบับ advance / ศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ, ธนวัช วัชรวงศ์ บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกHF6146.I58 ศ64 2552,659.144 ศ74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยคลิก Google AdSense ขุมทรัพย์โลกออนไลน์ / ปภาดา อมรนุรัตน์กุล.
ชื่อผู้แต่งปภาดา อมรนุรัตน์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาด ดอท คอม, 2549.
เลขเรียกHF6146.I58 ป46 2549,005.7585 ภ481ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา