Found: 324  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฏีโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึม = Data Structures and Algorithms Theory / บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
ชื่อผู้แต่งบุญเจริญ ศิริเนาวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539
เลขเรียกQA76.9.D35 บ-ท 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม [electronic resource] = A d...
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ สุนทรนิธิพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องโครงสร้างข้อมูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์ควา...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ หลอดแก้ว
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 371.334
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูล ของนักศึกษาหมู่เรียน ว.5409 เรื่อง การควบคุมการทำงานของโปรแ...
ชื่อผู้แต่งจิตราภา คนฉลาด
พิมพลักษณ์เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2555
เลขเรียกวจ005.1 จ347ผ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีและอัลกอริทึม / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยปริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์, 2558
เลขเรียกQA76.9.D35 ป-พ 2558,005.133 ป361พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟอกซ์โปร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ์, สุรศักดิ์ อนรรฆนนท์และ Advanced engineeri...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2535?].
เลขเรียก005.7565
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟังก์ชันเคอร์ลสำหรับการจำแนกชนิดของข้อมูลสายลำดับโดยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน กรณีศึกษาการจำแนกชนิด...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ เมฆะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 005.73 ภ254ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคผนวก โครงสร้างระเบียบหนังสือ/เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และโสตทัศนวัสดุ คณะอนุกรรมการประสานงานการ...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการประสานงานการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ฝ่ายวิทยบริการ กองวิชาการ 2536
เลขเรียกZ699.35.M28 ป246ค 2536,025.316 ค14ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตราฐานข้อมูลstatXML / ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐสํานักงานสถิติ.
ชื่อผู้แต่งศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐสํานักงานสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มอนิ่งกราฟ, 2551.
เลขเรียก005.369 ศ415ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรหัสข้อมูลการเกษตร /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ.เอ็น.ที, 2541
เลขเรียกS494.5.D3 ร56 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรหัสข้อมูลการเกษตร / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกZ699.5.A5 ร179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการดำเนินงานและโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ 1 = Operating system and computer architecture I CS 463 /...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เมืองไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.
เลขเรียกQA76.9.D35 ส842 2532,004 ส46ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานพัฒนาชนบทระดับจังหวัด : สิ่งเล็ก ๆ ของระบบ / สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียกQA76 ร6ส3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร / กมลชัย โชคชัยชุติกุล = Thai document-to-speech system...
ชื่อผู้แต่งกมลชัย โชคชัยชุติกุล, 2510-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา