Found: 383  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกQA402 อ94 2555,004.21 อ94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารนิเทศ / ลักขณา พฤกษากร.
ชื่อผู้แต่งลักขณา พฤกษากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอโซแฟคเพรส, 2536.
เลขเรียกT58.6 ล62,004.21 ล111ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / สกาวรัตน์ จงพัฒนากร.
ชื่อผู้แต่งสกาวรัตน์ จงพัฒนากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
เลขเรียกQA76.9.S88 ส265 2550,004.21 ส11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ
ชื่อผู้แต่งสกาวรัตน์ จงพัฒนากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียกQA76.9.S88 ส124ก 2551,004.21 ส124ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ = Information system analysis and design / ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์.
ชื่อผู้แต่งณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเด็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกQA76.9.S88 ณ62 2551,004.21 ณ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างวัตถุที่เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ / บุญศิริ บุญยก = Development of a custom control clas...
ชื่อผู้แต่งบุญศิริ บุญยก, 2514-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการการปรับปรุง = Construction of the optimal...
ชื่อผู้แต่งจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQA76.9.D35 จ161ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาโครงสร้างข้อมูล สำหรับนักศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ ชำนาญรบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นรายการบรรณานุกรมจากระบบ OPAC ของผู้ใช้ในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [Text] นุช...
ชื่อผู้แต่งนุชศรา กลัดเนียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2540
เลขเรียก025.52 น242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบการเรียนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง "ข้อมูล" / ศศิธร ชูเ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร ชูเกษม
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียก371.332 ศ291ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแฟ้มข้อมูล / พิชัย บูรณะสมบัติ
ชื่อผู้แต่งพิชัย บูรณสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นวกนก, [2528?]
เลขเรียก001.6 พ32ก [2528?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตารางสอน ตารางสอบ และทุนผู้ช่วยสอนในระดับภาควิชา / กิตติ...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงศ์ พลพิพัฒนพงศ์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ / จีรพร วีระพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งจีรพร วีระพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกQA76.9.A43 จ64,004 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2545
เลขเรียกQA76.9.D35 ส239ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกQA76.9.A43 ส43 2553,511.8 ส239ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา