Found: 324  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ. [text]
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ ศิลป์จารุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2552.
เลขเรียกHA32 ธ515ก 2552,005.369 ธ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างวัตถุที่เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ / บุญศิริ บุญยก = Development of a custom control clas...
ชื่อผู้แต่งบุญศิริ บุญยก, 2514-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการการปรับปรุง = Construction of the optimal...
ชื่อผู้แต่งจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQA76.9.D35 จ161ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาโครงสร้างข้อมูล สำหรับนักศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ ชำนาญรบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นรายการบรรณานุกรมจากระบบ OPAC ของผู้ใช้ในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [Text] นุช...
ชื่อผู้แต่งนุชศรา กลัดเนียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2540
เลขเรียก025.52 น242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบการเรียนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง "ข้อมูล" / ศศิธร ชูเ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร ชูเกษม
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียก371.332
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแฟ้มข้อมูล / พิชัย บูรณะสมบัติ
ชื่อผู้แต่งพิชัย บูรณสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นวกนก, [2528?]
เลขเรียก001.6 พ32ก [2528?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ / จีรพร วีระพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งจีรพร วีระพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกQA76.9.A43 จ64,004 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2545
เลขเรียกQA76.9.D35 ส239ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2544.
เลขเรียกQA 76.9.A43 ส239ก 2544,005.1 ส239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกQA76.9.A43 ส43 2553,511.8 ส239ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมพิศ โกศัลวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสมพิศ โกศัลวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557
เลขเรียก511.8 ส269ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม = Algorithm desing and analysis : COS 4502 / สมพิศ โกศัลวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมพิศ โกศัลวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.
เลขเรียก005.1 ส269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมขั้นสูงและโครงสร้างข้อมูล = Advanced programming and information structures / สมพิศ...
ชื่อผู้แต่งสมพิศ โกศัลวัฒน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกQA76.6 ส269,005.1 ส269ก5 2547 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Computer programming / เรียบเรียงโดย ศิริลักษณ์ อินทสโร
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ อินทสโร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, [255-]
เลขเรียกQA76.6 ศ484
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา