Found: 382  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโน...
ชื่อผู้แต่งดรุณี ชายทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย เรื่อง โครงสร้างข้อมูล ระดับประกาศน...
ชื่อผู้แต่งสิริพาพร ยืนสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลพจนานุกรมไทยด้วยทรัยแถวคู่ / อภิชิต พิทยรัตน์โสภณ = Thai dictionary data str...
ชื่อผู้แต่งอภิชิต พิทยรัตน์โสภณ, 2509-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแปลงนิพจน์ Infix เป็น Posttik / ของรัญญา อินนันชัย
ชื่อผู้แต่งรัญญา อินนันชัย
พิมพลักษณ์2544
เลขเรียก371.334 ร113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับจัดการแฟ้มเอกสารของจุฬาจารึก / เยาวลักษณ์ ลิ้มคองโค = Development ...
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ ลิ้มคองโค
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมให้ประจำในหน่วยความจำ เพื่อใช้จัดการแฟ้มข้อมูลดัชนีแบบบี-ทรี / พงศ์เอก เลิศทรัพย์เจร...
ชื่อผู้แต่งพงศ์เอก เลิศทรัพย์เจริญ
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนระบบการจัดการโดยกรรมวิธีข้อมูล / วสันต์ หงสกุล.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
เลขเรียกQA76 ว56,004 ว56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล : งานวิจัย / อุไรงรร...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ รักผกาวงศ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2548.
เลขเรียกว005.73 อ479ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ. [text]
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ ศิลป์จารุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2552.
เลขเรียกHA32 ธ515ก 2552,005.369 ธ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา, ผู้แต่ง
เลขเรียก519.535 ก399ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2562
เลขเรียกQA278.3 ก399 2562,519.535 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหลายซีพียู / วิมล เรืองพีระศิริ = Performance analysis on a...
ชื่อผู้แต่งวิมล เรืองพีระศิริ, 2505-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System Analysis and Design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกT57.6 อ978ก 2545,004.21 อ978ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียกT57.6 อ-ก 2560,004.21 อ978ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกQA402 อ94 2555,004.21 อ94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา