Found: 327  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิด ...
ชื่อผู้แต่งชณิดาภา บุญประสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาโครงสร้างข้อมูลเรื่อง การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ระดับปริ...
ชื่อผู้แต่งบุญเรือน พฤกษ์ศศิธร, 2502-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศระเบียนนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา / สุวรรณรัตน์ งามคมขำดี.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณรัตน์ งามคมขำดี.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกT58.6 ส869ก 2542,021 ส 892 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาออนโทโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย / รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์.
ชื่อผู้แต่งรภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้แอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก / กัญมน รินทะวงศ์ = D...
ชื่อผู้แต่งกัญมน รินทะวงศ์, 2518-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนระบบแฟ้มข้อมูล เป็นโมเดลฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ / วสันต์ กันอ่ำ = Develo...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ กันอ่ำ
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโน...
ชื่อผู้แต่งดรุณี ชายทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย เรื่อง โครงสร้างข้อมูล ระดับประกาศน...
ชื่อผู้แต่งสิริพาพร ยืนสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java / เขียนโดย ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเซียเพรส (1989), 2561.
เลขเรียกQA76.73.J38 ป362,QW142.5.C6 อ414 2561,005.133 ป361ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลพจนานุกรมไทยด้วยทรัยแถวคู่ / อภิชิต พิทยรัตน์โสภณ = Thai dictionary data str...
ชื่อผู้แต่งอภิชิต พิทยรัตน์โสภณ, 2509-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแปลงนิพจน์ Infix เป็น Posttik / ของรัญญา อินนันชัย
ชื่อผู้แต่งรัญญา อินนันชัย
พิมพลักษณ์2544
เลขเรียก371.334 ร113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับจัดการแฟ้มเอกสารของจุฬาจารึก / เยาวลักษณ์ ลิ้มคองโค = Development ...
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ ลิ้มคองโค
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมให้ประจำในหน่วยความจำ เพื่อใช้จัดการแฟ้มข้อมูลดัชนีแบบบี-ทรี / พงศ์เอก เลิศทรัพย์เจร...
ชื่อผู้แต่งพงศ์เอก เลิศทรัพย์เจริญ
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนระบบการจัดการโดยกรรมวิธีข้อมูล / วสันต์ หงสกุล.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
เลขเรียกQA76 ว56,004 ว56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล : งานวิจัย / อุไรงรร...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ รักผกาวงศ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2548.
เลขเรียกว005.73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา