Found: 383  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล / โดย กุลธิดา ตันทนะเทวินทร์, ม...
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา ตันทนะเทวินทร์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรืช่วยสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล = Development of Computer Assisted Instruction ...
ชื่อผู้แต่งอรยา เมฆหมอก.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี , 2548.
เลขเรียก005.369 อ17ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบ WBI สำหรับเครือข่าย KMITNBonline วิชาโครงสร้างข้อ...
ชื่อผู้แต่งดรุณี กิจสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2545.
เลขเรียก005.369 ด174ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล [electronic resource] = The development of comp...
ชื่อผู้แต่งยศพร การงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิด ...
ชื่อผู้แต่งชณิดาภา บุญประสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาโครงสร้างข้อมูลเรื่อง การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ระดับปริ...
ชื่อผู้แต่งบุญเรือน พฤกษ์ศศิธร, 2502-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศระเบียนนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา / สุวรรณรัตน์ งามคมขำดี.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณรัตน์ งามคมขำดี.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกT58.6 ส869ก 2542,021 ส 892 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูลและอังกอริทึม E-LEARNING FOR DATA STRUCTURE AND...
ชื่อผู้แต่งว่าที่ร้อยตรีหญิงนราทิพย์ เยาว์สนิท.
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ :ภาควิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล , 2551.
เลขเรียกปพHD9992 น23ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์บนโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle)วิชาโครงสร้างข้อมูลและอังกอริทึ่มด้วยจาวา ...
ชื่อผู้แต่งเปาซีย๊ะ ยูโซ๊ะ.
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ :ภาควิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล , 2550.
เลขเรียกปพQA76.79 ป72ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์บนโปรแกรมมูเดิ้ล(Moodle) รายวิชาโครงสรางข้อมูลและอังกอริทึม ด้วยจาว...
ชื่อผู้แต่งจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์.
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ :ภาควิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล , 2550.
เลขเรียกปพQA76.9.D35 จ27ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์บนโปรแกรมมูเดิ้ล(Moodle)วิชาโครงสร้างข้อมูลและอังกอริทึม (Algorithm...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ชูทอง.
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ : ภาควิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล , 2550.
เลขเรียกปพQA76.73.J38 ศ484ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาออนโทโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย / รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์.
ชื่อผู้แต่งรภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้แอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก / กัญมน รินทะวงศ์ = D...
ชื่อผู้แต่งกัญมน รินทะวงศ์, 2518-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ / นันทนัช ตั้งปัญจศิล ...
ชื่อผู้แต่งนันทนัช ตั้งปัญจศิล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนระบบแฟ้มข้อมูล เป็นโมเดลฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ / วสันต์ กันอ่ำ = Develo...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ กันอ่ำ
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา