Found: 382  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี = Data structures and algorithm / ณัฏฐ์นรี โสภากันต์.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์นรี โสภากันต์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียกQA76.9.D35 ณ311 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ = Data structure and algorithms for app...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา แสงงาม.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก005.73 ช174ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ = Data structure and algorithms for app...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา แสงงาม.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก005.74 ช224ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
304
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ : ตำรารายวิชา = Data Structure and algorithm for busi...
ชื่อผู้แต่งอุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชฎเชียงใหม่, 2557
เลขเรียก005.73 อ835ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
305
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ = Data structure and algorithm for business / อุบลวรรณ...
ชื่อผู้แต่งอุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก005.73 อ447ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทึม = Data structures and algorithms / เรียบเรียงโดย กฤษดา กรุดทอง.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา กรุดทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2536.
เลขเรียก005.73 ก284ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
307
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม [electronic resource] = Data structure & algorithm / บริษัท พาวเวอร์พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ร์ จำกัด, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
308
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม วิทยา สุคตบวร [text]
ชื่อผู้แต่งวิทยา สุคตบวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2545.
เลขเรียกQA76.9.D35 ว582 2545,005.73 ว34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
309
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม วิทยา สุคตบวร [Text].
ชื่อผู้แต่งวิทยา สุดตบวร.
พิมพลักษณ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น):กรุงเทพ ฯ 2547.
เลขเรียกQA76.9.D35 ว582 2547,005.113 ว582
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (แถวลำดับ รายการ สแตก คิว กราฟ ต้นไม้ อัลกอริทึมการเรียงลำดับ การค้นหา ...
ชื่อผู้แต่งโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2547.
เลขเรียกQA76.9.D35 ค94 2547,005.1 อ152ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
311
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / ธีรวัฒน์ ประกอบผล เขียน ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ ประกอบผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2552.
เลขเรียกQA76.9.D35 ธ64,005.73 ธ647ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
312
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / รุจพร ชนะชัย, อนุชสรา เพชรสมงาม, ภัทรียา แซ่ลิ้ม
ชื่อผู้แต่งรุจพร ชนะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2548.
เลขเรียก005.73 ร 777 ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
313
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ.
ชื่อผู้แต่งฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2554.
เลขเรียกQA76.9.D35 ฤ112,005.73 ฤ112ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
314
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / สมพิศ โกศัลวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมพิศ โกศัลวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
เลขเรียกQA76.9.D35 ส43 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / โดย วิทยา สุคตบวร. [text]
ชื่อผู้แต่งวิทยา สุคตบวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
เลขเรียก005.73 ว34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา