Found: 324  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแฟ้มข้อมูล / สุเมธ วัชระชัยสุรพล
ชื่อผู้แต่งสุเมธ วัชระชัยสุรพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2529?]
เลขเรียกQA76.9.F5 .ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิคอาร์-ทรีบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ...
ชื่อผู้แต่งต้องใจ แย้มผกา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้ GML / อภินันท์ ปิตาระเต
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ปิตาระเต
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้ GML / รายงานการศึกษาอิสระของ อ...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ปิตาระเต.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก005.73 อ163ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2536.
เลขเรียก005.74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกQA76.9.F5 ย7ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ดวงกมล, 2533.
เลขเรียกQA76.9.F53 ย421 2533,004 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2532.
เลขเรียกQA76.9.F5 ย421 2532,004 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File Processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียก001.64 ย46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / เรียบเรียงโดย ยุพิน ไทยรัตนานนท์
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียกQA76.9.F53 ย421,004 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมกฎความสัมพันธ์เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่น : กรณีศึกษาเกมต่อสู้ / ฐิ...
ชื่อผู้แต่งฐิติวิทย์ ชื่นวัฒนา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกQA76.9.A43 ฐ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล / โดย กุลธิดา ตันทนะเทวินทร์, ม...
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา ตันทนะเทวินทร์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรืช่วยสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล = Development of Computer Assisted Instruction ...
ชื่อผู้แต่งอรยา เมฆหมอก.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี , 2548.
เลขเรียก005.369 อ17ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบ WBI สำหรับเครือข่าย KMITNBonline วิชาโครงสร้างข้อ...
ชื่อผู้แต่งดรุณี กิจสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2545.
เลขเรียก005.369 ด174ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล [electronic resource] = The development of comp...
ชื่อผู้แต่งยศพร การงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา