Found: 382  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฐานข้อมูล / เชี่ยวชาญ ยางศิลา.
ชื่อผู้แต่งเชี่ยวชาญ ยางศิลา.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2561.
เลขเรียกQA76.9.D3 ช766 2561,005.74 ช617ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแฟ้มข้อมูล / สุเมธ วัชระชัยสุรพล
ชื่อผู้แต่งสุเมธ วัชระชัยสุรพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2529?]
เลขเรียกQA76.9.F5 .ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลอาคารเก่า ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ = Database ...
ชื่อผู้แต่งกิตติธัช เล็กลาสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก624.17 ก234ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิคอาร์-ทรีบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ...
ชื่อผู้แต่งต้องใจ แย้มผกา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้ GML / อภินันท์ ปิตาระเต
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ปิตาระเต
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้ GML / รายงานการศึกษาอิสระของ อ...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ปิตาระเต.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก005.73 อ163ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2536.
เลขเรียก005.74 ย421ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกQA76.9.F5 ย7ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล / ยุพิน ไทยรัตนานนท์
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
เลขเรียก005.75 ย46ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ดวงกมล, 2533.
เลขเรียกQA76.9.F53 ย421 2533,004 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File Processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียก001.64 ย46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2532.
เลขเรียกQA76.9.F5 ย421 2532,004 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกQA76.9.F53 ย75 2540,005.75 ย46ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / เรียบเรียงโดย ยุพิน ไทยรัตนานนท์
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียกQA76.9.F53 ย421,004 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมกฎความสัมพันธ์เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่น : กรณีศึกษาเกมต่อสู้ / ฐิ...
ชื่อผู้แต่งฐิติวิทย์ ชื่นวัฒนา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกQA76.9.A43 ฐ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา